Razpisano je prosto delovno mesto VZDRŽEVALEC V(I) v Režijskem obratu Občine Brda

datum: 01.07.2020

kategorija: Razpisi

Rok za prijavo je 8 dni po objavi na spletni strani Občine Brda in pri Zavodu RS za zaposlovanje.

 

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US) OBČINA BRDA, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto


VZDRŽEVALEC V(I) v Režijskem obratu

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

-     srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba

-     2 meseca delovnih izkušenj

-     aktivno znanje uradnega jezika

-     državljanstvo Republike Slovenije

-     nekaznovanost

Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti:

-     zaželena so znanja s področja elektrotehnike,

-     usposobljenost za delo z ročnimi orodji,

-     vozniški izpit B kategorije.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se izkazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge delovnega mesta Vzdrževalec III:

-     spremljanje stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev

-     obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovni prostorov in prevoznih sredstev

-     vzdrževanje in izvajanje manjših popravil na objektih in napravah

-     opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih

-     vzdrževanje stanovanj, poslovnih prostorov in ostalih javnih objektov v lasti občine

-     urejanje in vzdrževanje javnih površin, površin za pešce, zelenih površin in otroških igrišč

-     urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov

-     urejanje in vzdrževanje nekategoriziranih cest

-     druga dela po nalogu vodje notranje organizacijske enote in direktorja občinske uprave.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1.   Pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

2.   Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje delodajalca, skupen čas trajanja dela, opis dela ter stopnjo zahtevnosti delovnega mesta).

3.   Izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

4.   Izjavo o usposobljenosti za delo z ročnimi orodji.

5.   Izjavo o opravljenem vozniškem izpitu.

6.  Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Brda pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (v primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu Vzdrževalec V(I) v Režijskem obratu Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, in sicer v poslovnih prostorih in na terenu. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s poskusnim delom treh (3) mesecev in polnim delovnim časom.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Za javni razpis - Vzdrževalec V(I)«, na naslov Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@obcina-brda.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi na spletni strani Občine Brda in pri Zavodu RS za zaposlovanje. Rok začne teči naslednji dan po objavi. Objava na spletni strani Občine Brda in pri Zavodu RS za zaposlovanje je dne 1. 7. 2020. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najpozneje zadnji dan roka za prijavo; prijava poslana v elektronski obliki pa se šteje za pravočasno, če prispe na zgoraj navedeni elektronski naslov zadnji dan roka za prijavo.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom. Za pisno obliko obvestila se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov kandidata, ki ga le-ta navede v prijavi.

Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta lahko kandidat dobi vsak delovni dan, v času uradnih ur, na telefonski številki 05 335 10 30.

 <<nazaj

24. september

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
  1203.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- Koncert Katalena
3
04.09.2021
- Harmonija - festival glasbe in vina v Medani
- Dogodki v Hiši Alma
4
05.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
5
06.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
6
07.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
7
08.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
8
09.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- Brda Contemporary Music Festival
9
10.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- Brda Contemporary Music Festival
10
11.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- Brda Contemporary Music Festival
- Tek treh vrhov
11
12.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
12
13.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
13
14.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
14
15.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
15
16.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
16
17.09.2021
- Dogodki v Hiši Alma
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
17
18.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
18
19.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
19
20.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
20
21.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
21
22.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
22
23.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
23
24.09.2021
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
24
25.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
25
26.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- 3. COLLIO BRDA CUP-čezmejni kolesarski dogodek
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
26
27.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
27
28.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
28
29.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
29
30.09.2021
- Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine 2021 - Dober tek!
- KAOS - Festival sodobnega kolaža
30
   
avgustoktober