Zaključeni

Kanalizacija in čistilna naprava Medana

Leto začetka: 2007
Leto zaključka: 2009
Vrednost: 1.250.000,00

Investicijski projekt je predvidel izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije s črpališčem v predvideni skupni  dolžini 1.600 m in 480 m tlačnega voda ter sekundarne meteorne kanalizacije v predvideni skupni dolžini 650 m, poleg tega pa še izgradnjo komunalne čistilne naprave Medana s kapaciteto 400 PE in dostopno cesto.

Z ureditvijo kanalizacijskega sistema v naselju Medana in z izgradnjo komunalne čistilne naprave Medana se je v naselju Medana dvignila kakovost bivanja, zaradi zmanjšanja obremenjevanja okolja in ustrezne ureditve odvodnjavanja odpadnih komunalnih voda.

Vrednost projekta je znašala 1.250.000 EUR, od tega 493.576 EUR je prispevala Evrospka unija iz programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.