Zaključeni

Varovanje vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalstva s pitno vodo Trnovsko - Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline« – oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Goriških Brd

Leto začetka: 2008
Leto zaključka: 2012
Vrednost: 37.300.000,00

Projekt, ki je povezal Mestno občino Nova Gorica, Občino Brda, Občino Ajdovščina in Občino Renče-Vogrsko, je bil sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Kohezijskega sklada Evropske unije. Skupna vrednost omenjene skupine projektov je bila ocenjena na 37,3 milijona Evrov. Kohezijski sklad je sofinanciral dobro tretjino naložbe, preostali del pa država in občine. V sklopu projekta je bila zgrajena čistilna naprava za pitno vodo Hubelj, posodobljeni sta bili vodarna in čistilna naprava za pitno vodo Mrzlek, rekonstruiranih ali na novo zgrajenih je bilo približno 75 kilometrov cevovodov  ter 11,5 kilometra kanalizacijskega sistema.

Na območju Goriških Brd je bila vrednost del 7,4 mio €, vključevala pa so izgradnjo vodovodnega omrežja za območje Goriških Brd, v okviru katere so se izvedli: izgradnja povezovalnega voda od Mrzleka do Prelesja v skupni dolžini 7.550m; rekonstrukcija posameznih primarnih vodovodnih odsekov v skupni dolžini cca 14.450m s pripadajočimi objekti ter rekonstrukcija osmih vodohranov in izgradnja enega.