Zaključeni

Obnova vodovodnega omrežja za potrebe vaških jeder in turistične infrastrukture v Kozani in Vipolžah ter dograditev kanalizacijskega omrežja v Kozani

Leto začetka: 2011
Leto zaključka: 2014
Vrednost: 860.000,00

Projekt se je izvedel zaradi dotrajanosti obstoječega vodovodnega omrežja in dograditve fekalne kanalizacije. Ocenjena vrednost investicije je bila 860.000 EUR, od tega skoraj 182.500 EUR je zagotovila občina, ostalo pa Evropska unija.

Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.