V izvajanju

Krožišče v Gonjačah

 

Gre za skoraj dvomilijonsko investicijo Direkcije za infrastrukturo, pri čemer bo Občina Brda, tako kot na Dobrovem, zadolžena za izgradnjo obcestne infrastrukture, torej pločnikov in javne razsvetljave ter ostalih komunalnih zadev. Direkcija bo krila dve tretjini vrednosti investicije, preostali del pa Občina Brda.

Investicija Gonjače 2017Izgradnja krožišča predvideva en uvozni in izvozni pas na vseh treh krakih, pri čemer bo polmer središčnega otoka 4m, širina krožnega voznega pasu pa 7,4m, od tega je 2m povoznega tlakovanega pasu. Zunanji polmer krožnega križišča bo 13,4m. Hitrost na vseh krakih krožišča bo, kot velja za vožnjo skozi naselje, omejena na 50 km/h. Uredilo se bo prometno signalizacijo in opremo ter javna razsvetljava, poleg tega pa bo na vozišču urejeno tudi avtobusno postajališče. Postavljeni bodo novi podporni in oporni zidovi.

Lokacijo umestitve krožnega križišča v prostor se je prilagodilo pogojem vaške skupnosti, ki je zahtevalo, da se na območje stanovanjskega objekta ne posega. Zaradi omejenega prostora se posegom v celoti ni bilo mogoče izogniti, se pa je na območje omenjene parcele posegalo le s pločnikom. Dejansko se je rob vozišča glede na obstoječe stanje pomaknil vstran od stanovanjskega objekta za cca 1.30m. Se bo pa zato izvedel velik izkop v brežino nad križiščem, in sicer v dolžino približno 15 m.

Investicija Gonjače 2017Občina Brda in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo sta se odločili, da se odsek predviden za rekonstrukcijo regionalne ceste v Kojskem in med Kojskim in Gonjačami uredi hkrati z krožnim križiščem Gonjače. Razloga sta namreč dva: zelo kratek in neurejen odsek regionalne ceste med naseljema Kojsko in Gonjače ter usklajena gradnja pločnikov, cestne razsvetljave in zagotovitve enotnega prečnega profila regionalne ceste na daljšem odseku. Namreč regionalna cesta je skozi naselje Kojsko je bila v celoti rekonstruirana v preteklih letih z izjemo zadnjega odseka v dolžini cca 250m.

 

 
 
Vrtec Kojsko

 

Investicija, ki bo izvedena kot pasivna gradnja, obsega izgradnjo prizidka v dveh etažah ter ureditev in prilagoditev obstoječih prostorov vrtca. Objekt bo energetsko varčen in priključen na malo čistilno napravo, ki je tudi del investicijskega projekta.

pos kojskoZ investicijo bo Občina Brda izboljšala kakovost bivanja in varstva predšolskih in osnovnošolskih otrok ter delovne razmere zaposlenih; zagotovila bo ustrezno velikost igralnih površin in kvaliteten vzgojni proces; izpolnila bo normative za varstvo predšolskih otrok; obenem bo z gradnjo energetsko učinkovitega objekta prispevala k zmanjšanju okoljskih obremenitev.

 
Vrednost celotnega projekta znaša 851.395 EUR, vrednost del po gradbeni pogodbi pa 758.773,63 EUR z vključenim DDV. Subvencijo v višini 83.700 EUR bo občina pridobila iz naslova Eko sklada zaradi energetske učinkovitosti objekta, 410.686 EUR bo zagotovila po Zakonu o financiranju občin iz državnega proračuna (256.777 EUR povratnih in 153.909 EUR nepovratnih sredstev), preostalih 357.009 EUR se bo financiralo iz občinskega proračuna.

Predvidoma se bo gradnja izvajala do konca meseca avgusta 2018. Nabava in montaža notranje opreme se bosta izvedli v mesecih julija in avgusta 2018.