15. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (15. 12. 2020)

datum: 08.12.2020

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Občine Brda sklicuje 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 15. 12. 2020 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Predstavitev idejne zasnove "Parkirišče v naselju Šmartno"
5. Obravnava in sklepanje o Odloku o spremembi Proračuna Občine Brda za leto 2021 - skrajšani postopek
6. Obravnava in sprejem Odloka o porabi proračunske rezerve za leto 2021 - hitri postopek
7. Terminski plan dela Občinskega sveta Občine Brda za leto 2021
8. Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli v k.o. Vedrijan
9. Poročilo aktivnosti Civilne zaščite Občine Brda
10. Pobude in vprašanja svetnikov
11. Realizacija sklepov 2. dopisne seje

Ad2_zapisnik_2_dopisne_seje.pdf
Ad4.1_Odlok.sprememba.proračuna.2021.pdf
Ad4.2_sklep_odlok.SPR.Proračuna.2021.pdf
Ad4.3_Obrazložitev.SPR.Proračuna.2021.pdf
Ad4.4_splošni.del.SPR.Proračuna.2021.pdf
Ad4.5_posebni.del.SPR.Proračuna.2021.pdf
Ad4.6_NRP_SPR.Proračuna.2021.pdf
Ad4.7_Programska.klasifikacija.izdatkov.SPR.Proračuna.2021.pdf
Ad4.8_Funkcionalna.klasifikacija.izdatkov.SPR.Proračuna.2021.pdf
Ad4.9_SPR.Proračuna.2021.pdf
Ad4.10_KSMedana.SPR.Proračuna.2021.pdf
Ad4.11_Prihodki.Specifikacija.SPR.Proračuna.2021.pdf
Ad5_obrazložitev_odlok_proračunska_rezerva_2021.pdf
Ad6_terminski_plan_dela_OS_2021.pdf
Ad7.1_obrazložitev_ukinitev_javno_dobro_Vedrijan.pdf
Ad7.2_priloga_ukinitev_zaznambe_javno_dobro_Vedrijan.pdf
Ad8_poročilo_CZ_Brda_drugi_val.pdf
Ad10_realizacija_sklepov_2_dopisne_seje.pdf

obrazložitev_predstavitev_IZ_parkirišče Šmartno.pdf
skica_Šmartno_parkirišče_predstavitev.pdf

 <<nazaj