14. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (13. 10. 2020)

datum: 06.10.2020

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 14. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 13. 10. 2020 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 13. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda 
4. Obravnava in sklepanje o Odloku o Rebalansu II Proračuna Občine Brda za leto 2020 - skrajšani postopek
5. Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brda - prva obravnava
6. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Brda - prva obravnava
7. Obravnava in potrditev Pogodbe o skupni uporabi zbirnega centra CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda "Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda" - skrajšani postopek
9. Odlok o zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadki pri izvajanju javnih prireditev v Občini Brda - prva obravnava
10. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Brda - prva obravnava
11. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 13. redne seje
12. Pobude in vprašanja svetnikov
13. Realizacija sklepov 13. redne seje

Ad2_zapisnik 13. redne seje.pdf
Ad4.1_odlok_Rebalans.2.2020.pdf
Ad4.2_sklep-Odlok.Rebalans.2.2020.pdf
Ad4.3_splošni.del.Reb2.2020.pdf
Ad4.4_posebni.del.Reb2.2020.pdf
Ad4.5_Obrazložitev.Reb.2.2020.pdf
Ad4.6_NRP.Reb2.2020.pdf
Ad4.7_Programska.klasifikacija.Reb2.2020.pdf
Ad4.8_Funkcionalna.klasifikacija.Reb2.2020.pdf
Ad4.9_načrt_ravnanja_stvarnim_premoženjem_2020_reb2.pdf
Ad4.10_KSMedana.Reb.2.2020.pdf
Ad4.11_Prihodki.Specifikacija.Reb.2.2020.pdf
Ad5.1_Obrazložitev_odloka_izvajanje_GJS_ravnanje z odpadki.pdf
Ad5.2_Odlok_izvajanje_GJS_ravnanje z odpadki.pdf
Ad6.1_obrazložitev_odlok_koncesija_zbiranje_odpadkov.pdf
Ad6.2_odlok_koncesija_zbiranje_odpadkov.pdf
Ad7.1_obrazložitev_pogodba_zbirni_center_CERO.pdf
Ad7.2_medobčinska_pogodba_zbirni_center_CERO.pdf
Ad8.1_obrazložitev_Odlok_sprememba_ZTKMŠ.pdf
Ad8.2_odlok_sprememba_ZTKMŠ.pdf
Ad9.1_obrazložitev_Odlok_obremenjevanje_okolja.pdf
Ad9.2_Odlok o zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadki.pdf
Ad10.1_obrazložitev_odlok_turistična_promocijska_taksa.pdf
Ad10.2_odlok_turistična_in_promocijska_taksa.pdf
Zapisnik 9.redne seje SPK.pdf
Ad11_Odgovori na pobude in vprašanja_13_redna_seja.pdf
Ad13_realizacija_sklepov_13_redne_seje.pdf

 <<nazaj