12. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (9. 6. 2020)

datum: 02.06.2020

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 9. 6. 2020 ob 18. uri v Vili Vipolže.

 

D n e v n i    r e d :

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 11. redne seje
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Obravnava in sklepanje Odloku o Rebalansu I Proračuna Občine Brda za leto 2020 – skrajšani postopek
 5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o porabi proračunske rezerve za leto 2020 – hitri postopek
 6. Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2020
 7. Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2019 ter Poslovni in finančni načrt za leto 2020
 8. Poročilo OŠ Alojza Gradnika Dobrovo za leto 2019
 9. Poročilo o rezultatih Vprašalnika o zadovoljstvu z učnim okoljem in rezultati OŠ Alojza Gradnika Dobrovo
 10. Mnenje lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo
 11. Sklepanje o sofinanciranju začasnih spremljevalcev učencem s posebnimi potrebami
 12. Sklepanje o določitvi cene storitve pomoči družini na domu v Občini Brda za leto 2020
 13. Pobude in vprašanja svetnikov ter poročilo poveljnika Civilne zaščite Občine Brda Andreja Colje
 14. Realizacija sklepov 11. redne seje

 

Ad2-zapisnik_11._redne_seje.pdf
Ad4.1_ODLOK.Rebalans.I.2020.pdf
Ad4.2_sklep-Odlok.RebalansI.2020.pdf
Ad4.3_Obrazložitev.Reb.1_2020.pdf
Ad4.4_I.splošni.del.Reb1_2020.pdf
Ad4.5_II.posebni.del.Reb1_2020.pdf
Ad4.6_NRP.Reb1_2020.pdf
Ad4.7_Prihodki.Specifikacija.reb.1.pdf
Ad4.8_Programska.klasifikacija.Reb1_2020.pdf
Ad4.9_Funkcionalna.klasifikacija.Reb1_2020.pdf

Ad4.10-Nacrt ravnanja s stvarnim premoženjem_rebalans_1_2020.pdf
Ad4.11_KSMedana.Reb.1-2020.pdf
Ad5_obrazložitev_odlok_proračunska_rezerva.pdf
Ad6.1_obrazložitev_elaborat_komunala.pdf
Ad6.2_Elaborat-RZO-2020.pdf
Ad7.1_obrazložitev_poročilo_JSMGG.pdf
Ad7.2_JSMGG_letno_poročilo_2019.pdf
Ad7.3_JSMGG_Poslovni_finančni_načrt_JSMGG 2020.pdf
Ad7.4_JSMGG_Sklep_in_Poročilo_Nadzornega_sveta.pdf
Ad7.5_JSMGG_sklep_poročilo_ NS.pdf
Ad8_poročilo_OŠAlojza_Gradnika_Dobrovo.pdf
Ad10.1_Mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ Alojza Gradnika Dobrovo.pdf
Ad10.2_Dopis sveta zavoda OŠ.pdf
Ad11_Sofinanciranje začasnih spremljevalcev učencem s posebnimi potrebami.pdf

Ad12.1_Določitev cene storitve pomoči družini na domu 2020.pdf
Ad12.2_Obvestilo o uskladitvi cene storitve Pomoč družini na domu.pdf
Ad12.3_Poročilo Centra za pomoč na domu-brda 2019.pdf
Ad13_poročilo_CZ.pdf
Ad14_ realizacija_sklepov_11_redne_seje.pdf
 <<nazaj