11. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (14. 4. 2020)

datum: 07.04.2020

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 14. 4. 2020 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sklepanje o Zaključnem računu Proračuna Občine Brda za leto 2019 - skrajšani postopek
5. Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2020 - hitri postopek
6. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Brda - druga obravnava 
7. Sklep o soglasju k Statutu javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
8. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Brda - prva obravnava
9. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v Občini Brda (okolica Gradu Dobrovo in parkirišča Šmartno) - skrajšani postopek
10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brda - skrajšani postopek
11. Potrditev člana Strokovnega sveta Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
12. Sklep o ne izvedbi slavnostne seje Občinskega sveta Občine Brda in podelitve občinskih priznanj v letu 2020
13. odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 10. redne seje
14. Pobude in vprašanja svetnikov (poročilo poveljnika Civilne zaščite Občine Brda Andreja Colje)
15. Realizacija sklepov 10. redne seje

Ad2_zapisnik 10. redne seje.pdf
Ad4.1_ZR proračuna občine 2019_sklep.pdf
Ad4.2_Obrazložitev_ZR_2019.pdf
Ad4.3_Splošni.del.ZR.2019.pdf
Ad4.4_Posebni.del.ZR.2019.pdf
Ad4.5_NRP.ZR.2019.pdf
Ad4.6_Poročilo.Funkcionalna.klasifikacija.izdatkov.ZR.2019.pdf
Ad4.7_Poročilo.Programska.klasifikacija.izdatkov.ZR.2019.pdf
Ad4.8_Realizacija letnega načrta ZR 2019.pdf
Ad5_obrazložitev_odlok_proračunska_rezerva.pdf
Ad6.1_Obrazložitev_Odlok_koncesija_odpadki.pdf
Ad6.2_Odlok_koncesija_odpadki_druga_obravnava.pdf
Ad6.3_Pojasnila na pripombe SPK_odlok o koncesiji_Obdelava in odlaganje odpadkov_druga obravnava.pdf
Ad7.1_obrazložitev_statut_Goriška_lekarna.pdf
Ad7.2_Odlok_ustanovitev_Goriška_lekarna_NG.pdf
Ad7.3_vloga_Goriška_lekarna_1.pdf
Ad7.4_Statut_Goriška_lekarna_1.pdf
Ad7.5_vloga_Goriška_lekarna_2.pdf
Ad7.6_Statut_Goriška_lekarna_ 2.pdf
Ad7.7_sklep_Goriška_lekarna_popravek_statuta.pdf
Ad8.1_obrazložitev_svet_za_preventivo.pdf
Ad8.2_odlok_svet_za_preventivo_vzgojo_cestnem_prometu.pdf
Ad9.1_obrazložitev_pravilnik_videonadzor.pdf
Ad9.2_pravilnik_izvajanje_videonadzora.pdf
Ad9.3_priloge_pravilnik_videonadzor.pdf
Ad10.1_obrazložitev_odlok_spremembe_dopolnitve_delovanje_OU.pdf
Ad10.2_odlok_spremembe_dopolnitve_delovanje_OU.pdf
Ad6-Ad10_Zapisnik 2.kor.seje KND.pdf
Ad6-Ad10_Zapisnik 2.kor.seje SPK.pdf
Ad11.1_potrditev_člana_strokovnega_sveta_ZTKMŠ.pdf
Ad11.2_zapisnik_KMVVI_2_kor_seja.pdf
Ad12_sklep_ neizvedba_občinskega_praznika.pdf
Ad13_Odgovori na pobude in vprašanja_10_redna_seja.pdf
Ad15_realizacija_sklepov_10_redne_seje.pdf
 

 

 <<nazaj