11. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (17. 3. 2020) - PREKLIC!!!

datum: 10.03.2020

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 17. 3. 2020 ob 18. uri v VILI VIPOLŽE!

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 10. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Brda - druga obravnava
5. Sklep o soglasju k Statutu javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
6. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Brda - prva obravnava
7. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v Občini Brda (okolica Gradu Dobrovo in parkirišča Šmartno) - skrajšani postopek
8. Poročilo Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo za šolsko leto 2018/2019
9. Predstavitev rezultatov vprašalnika o zadovolstvu z učnim okoljem in rezultati Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo
10. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 10. redne seje
11. Pobude in vprašanja svetnikov
12. Realizacija sklepov 10. redne seje

Ad2_zapisnik 10. redne seje.pdf
Ad4.1_Obrazložitev_Odlok_koncesija_odpadki.pdf
Ad4.2_Odlok_koncesija_odpadki_druga_obravnava.pdf
Ad5.1_obrazložitev_statut_Goriška_lekarna.pdf
Ad5.2_Odlok_ustanovitev_Goriška_lekarna_NG.pdf
Ad5.3_vloga_Goriška_lekarna_1.pdf
Ad5.4_Statut_Goriška_lekarna_1.pdf
Ad5.5_vloga_Goriška_lekarna_2.pdf
Ad5.6_Statut_Goriška_lekarna_ 2.pdf
Ad5.7_sklep_Goriška_lekarna_popravek_statuta.pdf
Ad6.1_obrazložitev_svet_za_preventivo.pdf
Ad6.2_odlok_svet_ za_ preventivo.pdf
Ad7.1_obrazložitev_pravilnik_videonadzor.pdf
Ad7.2_pravilnik_izvajanje_videonadzora.pdf
Ad7.3_priloge_pravilnik_videonadzor.pdf
Ad8_Letno_poročilo_OŠ_Alojza_Gradnika_Dobrovo_2019.pdf
Ad10_Odgovori na pobude in vprašanja_10_redna_seja.pdf
Ad12_realizacija_sklepov_10_redne_seje.pdf
 



<<nazaj