10. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (4. 2. 2020)

datum: 28.01.2020

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin, št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 4. 2. 2020 ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih
5. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Brda - prva obravnava
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - skrajšani postopek
7. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora v Občini Brda (okolica Gradu Dobrovo in parkirišča Šmartno) - skrajšani postopek
8. Letni program športa v Občini Brda za leto 2020
9. Poročilo o delu na področju otrok in mladih - ZTKMŠ Brda
10. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 9. redne seje
11. Pobude in vprašanja svetnikov
12. Realizacija sklepov 9. redne seje

Ad2_zapisnik 9. redne seje.pdf
Ad4.1_obrazložitev_LEK.pdf
Ad4.2_Letno poročilo_LEK.pdf
Ad5.1_Obrazložitev_Odlok_koncesija_odlaganje _obdelava_odpadkov_prva obravnava.pdf
Ad5.2_Odlok_koncesija_obdelava_odlaganje_odpadkov_prva obravnava.pdf
Ad6.1_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kozara ter obrazložitev.doc.pdf
Ad6.2_Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kozara.pdf
Ad7.1_obrazložitev_pravilnik_videonadzor.pdf
Ad7.2_pravilnik_izvajanje_videonadzora.pdf
Ad7.3_priloge_pravilnik_videonadzor.pdf
Ad8.1_obrazložitev_LPŠ_2020.pdf
Ad8.2_Letni program športa za leto 2020.pdf
Ad9_Poročilo_mladi_2019_2020.pdf
Ad10_Odgovori na pobude in vprašanja_9_redna_seja.pdf
Ad12_realizacija_sklepov_9_redne_seje.pdf

 

 <<nazaj