8. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (19. 11. 2019)

datum: 08.11.2019

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Občine Brda sklicuje 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 19. 11. 2019, ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 7. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Program izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Brda za obdobje 2020 - 2021
5. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2020 in predlogu Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2021 - prva obravnava
6. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - druga obravnava
7. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine ajdovščina in Občine Brda - prva obravnava
8. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo - prva obravnava
9. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o občinskem prazniku Občine Brda in podeljevanju občinskih priznanj - skrajšani postopek
10. Imenovanje predstavnika Občine Brda v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov
11. Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičninah v k.o. Biljana
12. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 7. redne seje
13. Pobude in vprašanja svetnikov
14. Realizacija sklepov 7. redne seje

Ad2_zapisnik 7. redne seje.pdf
Ad4.1_program_izvajanja_GJS_JR Brda_2020-2021.pdf
Ad4.2_sklep_GJS_JR_plan_2020_2021.pdf
Ad5.1_odlok_Proračun_2020osnutek.pdf
Ad5.2_sklep_Osnutek.Odloka.Proračun.2020.pdf
Ad5.3_splošni.del.Osnutek.Proračuna.2020.pdf
Ad5.4_posebni.del.Osnutek.Proračuna.2020.pdf
Ad5.5_NRP.Osnutek.Proračuna.2020.pdf
Ad5.6_Obrazložitev.Osnutek.Proračuna.2020.pdf
Ad5.7_Programska.klasifikacija.izdatkov.OP.2020.pdf
Ad5.8_Funkcionalna.klasifikacija.izdatkov.OP.2020.pdf
Ad5.9_načrt_ravnanja s stvarnim_premoženjem OP2020.pdf
Ad5.10_KSMedana.FN.20202021.pdf
Ad5.11_Prihodki.Specifikacija.OP_20202021.pdf
Ad5.12_odlok.Proračun_2021osnutek.pdf
Ad5.13_sklep-Osnutek.Odloka.Proračuna.2021.pdf
Ad5.14_splošni.del.Osnutek.Proračuna.2021.pdf
Ad5.15_posebni.del.Osnutek.Proračuna.2021.pdf
Ad5.16_NRP.Osnutek.Proračuna.2021.pdf
Ad5.17_Obrazložitev.Osnutek.Proračuna.2021.pdf
Ad5.18_Programska.klasifikacija.izdatkov.OP.2021.pdf
Ad5.19_Funkcionalna.klasifikacija.izdatkov.OP.2021.pdf
Ad5.20_načrt ravnanja OP_2021.pdf
Ad5.21_kadrovski_nacrt_2020_ 2021_predlog.pdf
Ad6.1_obrazložitev_odlok_OŠKozara_drugo branje.pdf
Ad6.2_Odlok_spremembe_dopolnitve_OŠKozara.pdf
Ad7.1_obrazložitev_odlok_ustanovitev_MU.pdf
Ad7.2_odlok_ustanovitev_MU_predlog.pdf
Ad8.1_obrazložitev_odlok_OŠ_Alojza_Gradnika_Dobrovo.pdf
Ad8.2_odlok_ustanovitev_OŠ_Alojza_Gradnika_Dobrovo_predlog.pdf
Ad8_Ad9_Zapisnik 4.redne seje SPK_23102019.pdf
Ad9.1_obrazložitev_odlok_občinski_praznik_priznanja.pdf
Ad9.2_odlok_občinski_praznik_priznanja_predlog.pdf
Ad9.3_Zapisnik 2.redne seje OP_28102019.pdf
Ad10_obrazložitev-imenovanje_senat_policisti.pdf
Ad11.1_obrazložitev_ureditev_Biljana (Zali Breg).pdf
Ad11.2_skica_ureditev_JD_k.o.Biljana.pdf
Ad11.3_zgodovinski_izpis_k.o.Biljana.pdf
Ad12_Odgovori na pobude in vprašanja_7_redna_seja.pdf
Ad14_realizacija_sklepov_7_redne_seje.pdf

Dodatna točka:
obrazložitev_razvojni_oddelek_OŠKozara.docx.pdf
vloga.soglasje.razvojni.oddelek.Kozara.pdf<<nazaj