7. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (15. 10. 2019)

datum: 08.10.2019

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. glasilo slovenskih občin, št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Občine Brda sklicuje 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 15. 10. 2019, ob 18. uri, v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 6. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Nova Gorica na območju Občine Brda v letu 2018
5. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - prvo branje
6. Sklepanje o določitvi cene za prilagojen program za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica
7. Obravnava in sklepanje o Odloku o rebalansu Proračuna Občine Brda za leto 2019 - skrajšani postopek
8. Sklep o sofinanciranju začasnih spremljevalcev učencem s posebnimi potrebami
9. Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini v k.o. Kojsko
10. Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli v k.o. Šmartno
11. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 6. redne seje
12. Pobude in vprašanja svetnikov
13. Realizacija sklepov 6. redne seje

Ad2_zapisnik 6. redne seje.pdf
Ad4_poročilo_PP_Nova_Gorica_2018.pdf
Ad5.1_obrazložitev_odlok_OŠKozara_prvo branje.pdf
Ad5.2_Odlok_spremembe_dopolnitve_OŠKozara.pdf
Ad5.3_odlok_OŠKozara_veljaven.pdf
Ad6.1_obrazložitev_razvojni_oddelek_OŠKozara.pdf
Ad6.2_sklep.razvojni.oddelek.OŠ Kozara.pdf
Ad6.3_predlog OŠ Kozara NG.pdf
Ad7.1_rebalans.II.2019.pdf
Ad7.2_sklep_odlok.rebalans.II.2019.pdf
Ad7.3_Obrazložitev.Rebalans.II.2019.pdf
Ad7.4_splošni.del.Rebalans.2_2019.pdf
Ad7.5_posebni.del.Rebalans.2_2019.pdf
Ad7.6_NRP_rebalans_II.pdf
Ad7.7_Programska klasifikacija Reb2_2019.pdf
Ad7.8_Funkcionalna klasifikacija Reb2_2019.pdf
Ad7.9_načrt_ravnanja_rebalans_II.pdf
Ad7.10_KSMedana.FN.2019Reb.2.pdf
Ad7.11_Prihodki.Specifikacija.Reb.2.2019.pdf
Ad8_obrazložitev_začasni_spremlejvalci.pdf
Ad9.1_obrazložitev_javno_dobro_k.o. Kojsko (kucelj-podsabotin).pdf
Ad9.2_skica_k.o.Kojsko.pdf
Ad10.1_obrazložitev_ukinitev_JD_k.o.Šmartno.pdf
Ad10.2_skica_k.o.Šmartno.pdf
Ad10.3_mnenje_VSŠmartno.pdf
Ad10.4_Foto_Šmartno_1.jpg
Ad10.5_Foto_Šmartno_2.jpg
Ad10.6_Foto_Šmartno_3.jpg
Ad10.7_Foto_Šmartno_4.jpg
Ad11_Odgovori na pobude in vprašanja_6_redna_seja.pdf
Ad13_realizacija_sklepov_6_redne_seje.pdf<<nazaj