6. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (10. 9. 2019)

datum: 03.09.2019

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Občine Brda sklicuje 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 10. 9. 2019, ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sprejem Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Brda v prvem polletju 2019
5. Soglasje k Statutu Javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
6. Sklepanje o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica in Javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
7. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Brda in drugih pogojev v vrtcih
8. Lokacijska preveritev LP 01 na območju enote urejanja prostora NEB - 01
9. Poročanje o aktivnostih za Zeleno shemo slovenskega turizma - Slovenia Green
10. Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli v k.o. Šmartno
11. Ukinitev zaznambe javno dobro na parcelah 2035/6 in 2035/7 obe k.o. Biljana
12. Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini v k.o. Biljana
13. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo
14. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 5. redne seje
15. Pobude in vprašanja svetnikov
16. Realizacija sklepov 5. redne seje

Ad2_zapisnik 5. redne seje.pdf
Ad4.1_splošni.del.Polletno.poročilo.2019.pdf
Ad4.2_posebni.del.Polletno.poročilo.2019.pdf
Ad4.3_Obrazložitev.Polletno.poročilo.30.6.19.pdf
Ad4.4_sklep_polletno.poročilo.30.6.19.pdf
Ad4.5_Funkcionalna.klasifikacija.Polletno.poročilo.2019.pdf
Ad4.6_Programska.klasifikacija.Polletno.poročilo.2019.pdf
Ad4.7_KS Medana.Polletno.poročilo.2019.pdf
Ad5_obrazložitev_soglasje_Statut.Goriška.Lekarna.pdf
Ad5.2_Statut_javnega_zavoda_goriska_lekarna_Nova_Gorica__18.5.2015.pdf
Ad5.3_Statut_javnega_lekarniskega_zavoda_Goriska_lekarna_Nova_Gorica_17_5_2019_NOVI (003).pdf
Ad6_obrazložitev_presežek_Glasbena Šola_Kozara.pdf
Ad7.1_cena_vrtca_2019_2020.pdf
Ad7.2_obrazložitev_cena_vrtca_2019_2020.pdf
Ad8.1_obrazlozitev_lokacijska_preveritev_NEB01.pdf
Ad8.2_obrazlozitev_LP_Locus.pdf
Ad8.3_vloga_LP_preveritev_NEB-01.pdf
Ad8.4_elaborat_LP NEB_01.pdf
Ad9_poročilo_zelena_shema_slovenskega_turizma.pdf
Ad10.1_obrazložitev_ukinitev_JD_Šmartno.pdf
Ad10.2_skica_ukinitev_JD_Šmartno.pdf
Ad10.3_mnenje_VS_Šmartno.pdf
Ad11.1_obrazložitev_ukinitev_JD_k.o.Biljana.pdf
Ad11.2_skica_ukinitev_k.o.Biljana.pdf
Ad11.3_mnenje_VS_Biljana.pdf
Ad12.1_obrazložitev_ureditev_JD_k.o.Biljana.pdf
Ad12.2_skica_ureditev_k.o.Biljana.pdf
Ad13.1_obrazložitev-imenovanje.OŠAlojza Gradnika Dobrovo.pdf
Ad13.2_zapisnik_5.redne seje KMVVI.pdf
Ad14.1_Odgovori na pobude in vprašanja_5_redna_seja.pdf
Ad14.2_priloga_1_odgovori na pobude.pdf
Ad16_realizacija_sklepov_5_redne_seje.pdf
 <<nazaj