5. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (21. 5. 2019)

datum: 14.05.2019

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. glasilo slovenskih občin, št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, dne 21. 5. 2019 ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 4. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Letno poročilo o delu Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda za leto 2018
5. Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018 ter Poslovni in finančni načrt za leto 2019
6. Sklepanje o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2019/2020
7. Obravnava in sklepanje o Odloku o rebalansu Proračuna Občine Brda za leto 2019 - skrajšani postopek
8. Skelpanje o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica
9. Priznanja Občine Brda za leto 2019
10. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
11. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica
12. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovna šola Kozara Nova Gorica
13. Seznanitev z imenovanjem podžupanje Občine Brda
14. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 4. redne seje
15. Pobude in vprašanja svetnikov
16. Realizacija sklepov 4. redne seje

Ad2_zapisnik 4. redne seje.pdf
Ad4_Letno_poročilo_medobčinske_uprave_2018.pdf
Ad5.1_obrazložitev_poročilo_JSMGG.pdf
Ad5.2_JSMGG_letno_poročilo_2018.pdf
Ad5.3_JSMGG_Poslovni_finančni_načrt_JSMGG 2019.pdf
Ad5.4_JSMGG_Poročilo_neodvisnega_revizorja_2018.pdf
Ad5.5_JSMGG_sklep_poročilo_ NS.pdf
Ad6_obrazložitev_subvencija_dijaških_vozovnic_2019_2020.pdf
Ad7.1_odlok_Rebalans.I.2019.pdf
Ad7.2_sklep-odlok.rebalans.I.2019.pdf
Ad7.3_splošni.del.Reb1_2019.pdf
Ad7.4_posebni.del.Reb1_2019.pdf
Ad7.5_NRP.Reb1_2019.pdf
Ad7.6_Obrazložitev.Rebalans.I.2019.pdf
Ad7.7_Programska.klasifikacija.Reb1_2019.pdf
Ad7.8_Funkcionalna.klasifikacija.Reb1_2019.pdf
Ad7.9_načrt_ravnanja_stvarno_premoženje_rebalans 1.pdf
Ad7.10_KSMedana.FN.Reb1_2019.pdf
Ad7.11_Prihodki.Specifikacija.Reb.1_2019.pdf
Ad8_obrazložitev_poraba_presežka _GENG.pdf
Ad10_obrazložitev-imenovanje_Goriška_lekarna.pdf
Ad11_obrazložitev_soglasje_direktor_ZD_OVNG.pdf
Ad12_obrazložitev_mnenje_ravnatelj_OŠKozara.pdf
Ad10-Ad12-zapisnik_3_redne_seje_KMVVI.pdf
Ad14_Odgovori na pobude in vprašanja_4_redna_seja.pdf
Ad16_realizacija_sklepov_4_redne_seje.pdf<<nazaj