4. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (16. 4. 2019)

datum: 09.04.2019

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. glasilo 4/2006, 6/2018) župan Občine Brda sklicuje 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 16. 4. 2019, ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sklepanje o Zaključnem računu Proračuna Občine Brda za leto 2018 - skrajšani postopek
5. Obravnava in sklepanje o Odloku o spremembah in dopolnitvah 02 občinskega prosotorskega načrta Občine Brda
6. Predstavitev idejne zasnove ureditve Športenga parka Vipolže
7. Predstavitev investicijskega programa Nogometno igrišče v Športenm parku Vipolže
8. Soglasje k spremembi in dopolnitvi Statuta Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
9. Predstavitev delovanja Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
10. Potrditev člana Strokovnega sveta Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
11. Soglasje k zadolžitvi Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
12. Letni program športa v Občini Brda za leto 2019
13. Imenovanje Odbora za priznanja Občine Brda
14. Sklepanje o določitvi nove cene storitve pomoč družini na domu v Občini Brda
15. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica
16. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica
17. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Glasbena šola Nova Gorica
18. Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli v k.o. Cerovo
19. Ukinitev zaznambe javno dobro na parcelah v k.o. Podsabotin
20. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 3. redne seje
21. Pobude in vprašanja svetnikov
22. Realizacija sklepov 3. redne seje

Ad2_zapisnik 3. redne seje.pdf
Ad4.1_ZR proračuna občine 2018.pdf
Ad4.2_splošni.del.ZR.2018.pdf
Ad4.3_posebni.del.ZR.2018.pdf
Ad4.4_Obrazložitve ZR za leto 2018.pdf
Ad4.5_NRP_ZR.2018.pdf
Ad4.6_Funkcionalna.klasifikacija.izdatkov.ZR.2018.pdf
Ad4.7_Programska.klasifikacija.izdatkov.ZR.2018.pdf
Ad4.8_Realizacija letnega nacrta_2018.pdf
Ad5.1_obrazložitev_SD2OPN.pdf
Ad5.2_obrazložitev_podrobna_SD02OPN.pdf
Ad5.3_odlok_SD_02_OPN.pdf
Ad6.1_predstavitev_športni_park_vipolže.pdf
Ad6.2_skica_športni_park_vipolže.pdf
Ad7_investicijski_program_Nogometno_igrišče_Vipolže.pdf
Ad8.1_obrazložitev_soglasje_sprememba_statut_ZTKMŠBrda.pdf
Ad8.2_sprememba_Statut_ZTKMŠ_Brda_svet_zavoda.pdf
Ad9_predstavitev_ZTKMŠBrda.pdf
Ad10.1_obrazložitev_član_strokovnega_sveta_ZTKMŠBrda.pdf
Ad10.2_odstopna_izjava_član_strokovni_svet_ZTKMŠBrda.pdf
Ad11.1_vloga_ZTKMŠBrda_zadolžitev.pdf
Ad11.2_sklep_zadolžitev_ZTKMŠBrda.pdf
Ad12.1_obrazložitev_LPŠ_2019.pdf
Ad12.2_letni program športa za leto 2019.pdf
Ad13_obrazložitev-imenovanje.odbor.priznanja.pdf
Ad14.1_obrazložitev_pomoč_na_domu_2019.pdf
Ad14.2_Izračun_cene_pomoč_na_domu _2019.pdf
Ad14.3_Poročilo Centra za pomoč na domu za leto 2018.pdf
Ad15_obrazložitev_imenovanje_dir_JZGRD.pdf
Ad13_Ad15_zapisnik_ 2_redne_ seje_KMVVI.pdf
Ad16_obrazložitev_imenovanje_dir_Goriška_lekarna.pdf
Ad17_obrazložitev_imenovanje_ravnatelj_Glasbena_šola_NG.pdf
Ad18.1_ukinitev_JD_k.o.Cerovo.pdf
Ad18.2_skica_k.o.Cerovo.pdf
Ad18.3_mnenje_VSCerovo.pdf
Ad19.1_ukinitev_JD_k.o.Podsabotin.pdf
Ad19.2_skica_k.o.Podsabotin.pdf
Ad19.3_mnenje_VSHum.pdf
Ad20.1_Odgovori na pobude in vprašanja_3_redna_seja.pdf
Ad20.2_Priloga_1_poročilo_nadzor_medobčinska_uprava_Brda.pdf
Ad22_realizacija_sklepov_3_redne_seje.pdf

 

 <<nazaj