3. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (19. 2. 2019)

datum: 07.02.2019

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi,18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 19. 2. 2019 ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sklepanje o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih
5. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2019 - druga obravnava
6. Pooblastilo županu za sprejemanje načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo za proračunsko leto 2019
7. Pooblastilo županu za potrditev investicijske dokumentacije za proračunsko leto 2019
8. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Brda - skrajšani postopek
9. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o delni povrnitvi volilnih stroškov organizatorjem oz. kandidatom za člane občinskega sveta oz. župana občine Brda - skrajšani postopek
10. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 2. redne seje
11. Pobude in vprašanja svetnikov
12. Realizacija sklepov 2. redne seje

Ad2_zapisnik 2. redne seje.pdf
Ad4.1_obrazložitev_LEK.pdf
Ad4.2_PRILOGA 3 Obrazec letnega poročila_LEK Brda_2018-2019.pdf
Ad4.3_Letni izvedbeni načrt 2019 Občina Brda.pdf
Ad5.1_odlok.Predlog.Proračuna_2019.pdf
Ad5.2_sklep-Predlog.Odloka.Proračun.2019.pdf
Ad5.3_splošni.del.Predlog.Proračuna.2019.pdf
Ad5.4_posebni.del.Predlog.Proračuna.2019.pdf
Ad5.5_NRP_predlog.proračuna.2019.pdf
Ad5.6_Obrazložitev.Predlog.Proračuna.2019.pdf
Ad5.7_Kadrovski_nacrt_ 2019_2020_predlog.pdf
Ad5.8_NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOZENJEM_2019.pdf
Ad5.9_Programska.klasifikacija.PP.2019.pdf
Ad5.10_Funkcionalna.klasifikacija.PP.2019.pdf
Ad5.11_Prihodki.Specifikacija.PP.2019.pdf
Ad5.12_KSMedana.FN.2019.pdf
Ad6.1_obrazložitev_pooblastilo župan za sprejemanje načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo_2019.pdf
Ad6.2_sklep-pooblastilo županu-načrt ravnanja_2019.pdf
Ad7.1_obrazložitev_pooblastilo DIIP_2019.pdf
Ad7.2_sklep-pooblastilo DIIP_2019.pdf
Ad8.1_obrazložitev_odlok_spremembe_MKČN.pdf
Ad8.2_odlok_sprem_MKČN.pdf
Ad9.1_obrazložitev_odlok_spremembe_deln_ povrnitev_stroškov_volilne_kampanije.pdf
Ad9.2_odlok_sprem_povračilo_stroškov_volilne_kamapnje.pdf
Ad10_Odgovori na pobude in vprašanja_2_redna_seja.pdf
Ad12_realizacija_sklepov_2_redne_seje.pdf

Dodatna točka:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ZTKMŠ Brda_11022019.pdf
Odlok o ustanovitvi ZTKMŠ Brda.pdf

 

 

 

 <<nazaj