2. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (22. 1. 2019)

datum: 11.01.2019

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi in 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda, župan Občine Brda sklicuje 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 22. 1. 2019 ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 1. redne - konstitutivne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2019 - prva obravnava
5. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Brda
6. Imenovanje članov stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Brda
7. Seznanitev o imenovanju komisij v pristojnosti župana
8. Obravnava in sprejem Sklepa o financiranju političnih strank
9. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
10. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica
11. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska
12. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
13. Terminski plan dela Občinskega sveta Občine Brda za leto 2019
14. Pobude in vprašanja svetnikov
15. Realizaija sklepov 1. redne seje

 Ad2_zapisnik 1. redne seje.pdf
Ad4.1_odlok.Osnutek.Proračuna_2019.pdf
Ad4.2_sklep-Osnutek.Odloka.Proračun.2019.pdf
Ad4.3_Splošni.del.OP.2019.pdf
Ad4.4_Posebni.del.OP.2019.pdf
Ad4.5_NRP.OP.2019.pdf
Ad4.6_Obrazložitev.OP.2019.pdf
Ad4.7_Programska.klasifikacija.OP_2019.pdf
Ad4.8_Funkcionalna.klasifikacija.OP_2019.pdf
Ad4.9_načrt_ravnanja_stvarnim_premoženjem_OP_2019.pdf
Ad4.10_KSMedana.FN.2019.pdf
Ad4.11_Prihodki.Specifikacija.OP.2019.pdf
Ad4.12_Kadrovski_nacrt_ 2019_2020_predlog.pdf
Ad5_obrazložitev_imenovanje.NO.pdf
Ad6_obrazložitev_imenovanje_stalnih_delovnih_teles.pdf
Ad7_seznanitev_komisije_župan.pdf
Ad8_obrazložitev_financiranje_političnih_strank.pdf
Ad9.1_obrazložitev-imenovanje.JSMGG.pdf
Ad9.2_dopis_JSMGG.pdf
Ad10.1_obrazložitev-imenovanje.LUNG.pdf
Ad10.2_dopis_LUNG.pdf
Ad11.1_obrazložitev-imenovanje.CSD.pdf
Ad11.2_dopis_CSD.pdf
Ad12.1_obrazložitev_imenovanje_direktor_ZDZVNG.pdf
Ad12.2_dopis_ZDZVNG.pdf
zapisnik_1_redne_seje_KMVVI.pdf
Ad13_Terminski plan dela OS.pdf
Ad15_realizacija_sklepov_1_redne_seje.pdf
 <<nazaj