1. redna - konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Brda (11. 12. 2018)

datum: 04.12.2018

kategorija: Seje občinskega sveta

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 16. in 18. člena Statuta Občine Brda Ur. glasilo slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 1. redno - konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 11. 12. 2018 ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Brda
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana
4. Poročilo komisije za potrditev mandatov in potrditev mandatov članov občinskega sveta
5. Poročilo komisije za potrditev mandatov in ugotovitev izvolitve župana
6. Pozdravni nagovor župana in opredelitev do opravljanja funkcije župana
7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
8. Seznanitev z imenovanjem podžupanov Občine Brda

Ad2_poročilo_OVK.pdf
Ad3_imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana.pdf
Ad4_ Poročilo komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta.pdf
Ad5_Poročilo komisije in ugotovitev izvolitve župana.pdf
Ad7_imenovanje komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Brda.pdf
Ad8_imenovanje podžupanov.pdf<<nazaj