34. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (9. 10. 2018)

datum: 02.10.2018

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10), Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006), župan Občine Brda sklicuje 34. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, 9. 10. 2018 ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 33. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sklepanje o Odloku o rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2018 - skrajšani postopek
5. Obravnava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica - druga obravnava
6. Zdrava občina za zdravo Slovenijo - Kazalniki zdravja v Občini Brda
7. Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih
8. Predstavitev dveh variant rekonstrukcije križišča v naselju Neblo
9. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica
10. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 33. redne seje
11. Realizacija sklepov 33. redne seje

Ad2_zapisnik 33. redne seje.pdf
Ad4.1_odlok.Reb2_2018.pdf
Ad4.2_sklep_odlok.Reb2_2018.pdf
Ad4.3_Obrazložitev.Reb2_2018.pdf
Ad4.4_splošni.del.Reb2_2018.pdf
Ad4.5_posebni.del.Reb2_2018.pdf
Ad4.6_NRP_Reb2_2018.pdf
Ad4.7_KSMedana.FN.Reb2_2018.pdf
Ad4.8_Prihodki.Specifikacija.Reb2_2018.pdf
Ad4.9_Poročilo.Programska.klasifikacija.izdatkov.Reb2_2018.pdf
Ad4.10_Poročilo.Funkcionalna.klasifikacija.izdatkov.Reb2_2018.pdf
Ad4.11_nacrt_ravnanja_stvarnim_premoženjem_rebalans_2_2018.pdf
Ad5.1_obrazložitev_odlok_lekarna_druga_obravnava.pdf
Ad5.2_odlok_Goriška_lekarna_druga_obravnava.pdf
Ad5.3_sklep.Sveta.zavoda.Goriška.lekarna.NG.pdf
Ad5.4_Zapisnik_seje_statutarna_kom.pdf
Ad6_NIJZ_kazalniki_zdravja_Občina_Brda.pdf
Ad7.1_Nadgradnja_in_razvoj_preventivnih_programov.pdf
Ad7.2_zdravje_Občina_Brda_2018.pdf
Ad9.1_obrazložitev-imenovanje.ZD.NG.pdf
Ad9.2_Zapisnik 22.seje KMVVI_27092018.pdf
Ad10_Odgovori na pobude in vprašanja_33_redna_seja.pdf
Ad11_realizacija sklepov 33 redne seje.pdf
 <<nazaj