33. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (11. 9. 2018)

datum: 04.09.2018

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10), Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (ur. gl. 4/2006), župan Franc Mužič sklicuje 33. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 11. 9. 2018, ob 18. uri, v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 32. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Nova Gorica na območju Občine Brda v letu 2017
5. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Brda - druga obravnava
6. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odladkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov - prva obravnava 
7. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini Brda - skrajšani postopek
8. Obravnava in sklepanje o Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Brda - skrajšani postopek
9. Degustacijska točka briških vin na Gradu Dobrovo
10. Obravnava in sprejem Poročila o izvrševanju proračuna Občine Brda v prvem polletju 2018
11. Poraba presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica
12. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v občini Brda in drugih pogojev v vrtcih
13. Obrazložitev Finančnega načrta ZTKMŠ Brda 2018 po REB I. ter prihodkov ZTKMŠ Brda v letu 2017
14. Imenovanje enega namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Brda
15. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 32. redne seje
16. Pobude in vprašanja svetnikov
17. Realizacija sklepov 32. redne seje

Ad2_zapisnik 32. redne seje.pdf
Ad4_poročilo_varnostne_razmere_2017.pdf
Ad5.1_obrazložitev_odlok_TT_PT_druga obravnava.pdf
Ad5.2_odlok_TT_PT_predlog_druga_obravnava.pdf
Ad6.1_obrazložitev_Odlok_ustanovitev_sveta_CEROZ.pdf
Ad6.2_odlok_ustanovitev_sveta_ CEROZ.pdf
Ad7.1_obrazložitev_odlok_lok_preveritev.pdf
Ad7.2_odlok_lok_preveritev.pdf
Ad7.3_ZUreP_2_izsek.pdf
Ad8.1_obrazložitev_odlok_določitev_volilnih_enot.pdf
Ad8.2_Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in zupana Občine Brda.pdf
Ad9_Degustacijska_točka_briških_vin.pdf
Ad10.1_Obrazložitev.Polletno.poročilo.30.6.18.pdf
Ad10.2_SKLEP.polletno.poročilo.30.6.18.pdf
Ad10.3_splošni.del.Polletno.poročilo.2018.pdf
Ad10.4_posebni.del.Polletno.poročilo.2018.pdf
Ad10.5_Funkcionalna.klasifik.izdatkovPolletno.poročilo.2018.pdf
Ad10.6_Programska.klasifik.izdatkovPolletno.poročilo.2018.pdf
Ad10.7_KS.Medana.Poročilo.realizacija.pdf
Ad10.8_KSMedana.REALIZACIJA.30.6.2018.pdf
Ad11.1_obrazložitev_presežek_Glasbena_ šola_NG.pdf
Ad11.2_vloga.Glasbene.šole.pdf
Ad12_sklep_sprememba_cene_vrtca_2018_19.pdf
Ad13_obrazložitev_finančnega_načrta_ ZTKMŠ Brda 2018 po REB I. in prihodkov 2017.pdf
Ad14.1_obrazložitev_imenov_namestnika_OVK.pdf
Ad14.2_Zapisnik 21.seje KMVVI.pdf
Ad15_Odgovori na pobude in vprašanja_32_redna_seja.pdf
Ad17_realizacija sklepov 32 redne seje.pdf
 <<nazaj