19. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (22. 11. 2016)

datum: 12.11.2016

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan Franc Mužič sklicuje

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda,
ki bo v TOREK, dne 22. 11. 2016, ob 18. uri,
v sejni dvorani Občine Brda

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 18. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sklepanje o osnutku Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2017 - prva obravnava
5. Obravnava in sklepanje o osnutku Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brda - prva obravnava
6. Obravnava in sklepanje o osnutku Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Brda - prva obravnava
7. Obravnava predloga sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica
8. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 18. redne seje
9. Pobude in vprašanja svetnikov
10. Realizacija sklepov 18. redne seje

Ad2-zapisnik 18. redne seje.pdf
Ad4.1-Odlok Proračun 2017.pdf
Ad4.2-Obrazložitev Proračun 2017.pdf
Ad4.3-sklep-osnutek proračuna 2017.pdf
Ad4.4-splošni del Proračun 2017.pdf
Ad4.5-posebni del Proračun 2017.pdf
Ad4.6-NRP Proračun 2017.pdf
Ad4.7-Plan2017 Prihodki Specifikacija.pdf
Ad4.8-letni_načrt_ravnanja _OSNUTEK_proracun2017.pdf
Ad4.9-KSMedana_finančni_plan_2017.pdf
Ad4.10-Kadrovski nacrt 2017 2018.pdf
Ad5.1-obrazložitev-odlok_ravnanje_komunalni_odpadki.pdf
Ad5.2-odlok_ravnanje_komunalni_odpadki.pdf
Ad6.1-obrazložitev-odlok_koncesija_GJS_komunalni_odpadki.pdf
Ad6.2-odlok_koncesija_GJS_komunalni_odpadki.pdf
Ad7.1-obrazložitev-LUNG.pdf
Ad7.2-LUNG-Vloga za soglasje.pdf
Ad8-Odgovori na pobude in vprašanja_18_redna_seja.pdf
Ad10-realizacija sklepov 18 redne seje.pdf<<nazaj