18. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (25. 10. 2016)

datum: 18.10.2016

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda, župan Občine Brda Franc Mužič sklicuje

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda,
ki bo v TOREK, dne 25. 10. 2016, ob 18. uri, 
v sejni dvorani Občine Brda

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sklepanje o Odloku o rebalansu Proračuna Občine Brda za leto 2016 - skrajšani postopek
5. Projekt LAS - Mladinski center Štaloni
6. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
7. Sklepanje o začetku likvidacije Javnega zavoda Študijsko središče Grad Vipolže
8. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 17. redne seje
9. Pobude in vprašanja svetnikov
10. Realizacija sklepov 17. redne seje

Ad2-zapisnik 17. redne seje.pdf
Ad4.1-ODLOK Reb II 2016.pdf
Ad4.2-sklep.odlok.rebalans.pdf
Ad4.3-Obrazložitve Rebalans II 2016.pdf
Ad4.4-splošni del Rebalans II 2016.pdf
Ad4.5-posebni del Rebalans II 2016.pdf
Ad4.6-Prihodki_Specifikacija_Reb_2_2016.pdf
Ad4.7-NRP Rebalans 2 2016.pdf
Ad4.8-KS_finančni_plan_Reb_2_2016.pdf
Ad4.9-načrt_ravnanja_stvarnim_premoženjem_rebalans_2.pdf
Ad5.1-obrazložitev-projekt LAS_Mladinski center Štaloni.pdf
Ad5.2-mladinski_center_Štaloni.pdf
Ad6-obrazložitev-imenovanje.ZD.Zobozdravstvo.pdf
Ad7-obrazložitev-prenehanje_Študijsko_središče_Grad_Vipolže.pdf
Ad8-Odgovori na pobude in vprašanja_17_redna_seja.pdf
Ad10-realizacija sklepov 17 redne seje.pdf <<nazaj