17. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (20. 9. 2016)

datum: 13.09.2016

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan Franc Mužič sklicuje 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda v torek, dne 20. 9. 2016 ob 18. uri.

Dnevni red:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 16. redne seje
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Obravnava odgovorov javne razgrnitve sprememb in dopolnitev OPN Brda
 5. Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Javni zavod za turizem Goriške" - prva obravnava
 6. Obravnava in sprejem Poročila o izvrševanju proračuna Občine Brda v prvem polletju 2016
 7. Obravnava in sprejem predloga Statuta Občine Brda - prva obravnava
 8. Sklepanje o določitvi nove cene storitve pomoč družini na domu v občini Brda
 9. Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli v k.o. Šmartno
 10. Ureditev zaznambe javnega dobra na parcelah v k.o. Medana
 11. Informacija o poteku in nadaljevanju projektov v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo
 12. Soglasje k imenovanju direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
 13. Prenehanje javnega podjetja EKO - Energija za kmetijstvo in turizem Brda, d.o.o. prenehanje po skrajšanem postopku brez likvidacije
 14. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 16. redne seje
 15. Pobude in vprašanja svetnikov
 16. Realizacija sklepov 16. redne seje

 

Ad2-zapisnik 16. redne seje.pdf
Ad4-Pripombe stalisca OPN Brda.pdf
Ad5.1-obrazložitev-javni.zavod.Goriške.pdf
Ad5.2-odlok-javni.zavod.Goriške.pdf
Ad6.1-Obrazložitev_Polletno_poročilo_30 6 2016.pdf
Ad6.2-splošni del Realizacija 30 6 2016.pdf
Ad6.3-posebni del Realizacija 30 6 2016.pdf
Ad6.4-KSMedanaporočilo 30 6 2016.pdf
Ad6.5-SKLEP_polletno_poročilo_30 6 2016.pdf
Ad7.1-obrazložitev-statut.pdf
Ad7.2-Statut Občine Brda.pdf
Ad8-obrazložitev-cena_pomoč_na_domu_2016.pdf
Ad9.1-obrazložitev_ukinitev_Šmartno.pdf
Ad9.2-skica-k.o.Šmartno-Travnik.pdf
Ad9.3-zapisnik-ukinitevJD-k.o.Šmartno.pdf
Ad9.4-ukinitev.JD.k.o.Šmartno_Soglasje Olea plus.pdf
Ad9.5-ukinitev.JD_k.o. Šmartno_Soglasje Energos plus.pdf
Ad9.6-ukinitev.JD_k.o. Šmartno_Soglasje Karmen Golob.pdf
Ad9.7-ukinitev.JD-k.o.Šmartno_Soglasje Ivan Mužič.pdf
Ad9.8-ukinitev_JD.k.o. Šmartno_Soglasje Franc Peršolja.pdf
Ad9.9-ukinitev_JD.k.o. Šmartno_Soglasje Ivanka Mužič.pdf
Ad9.10-ukinitev-JD.k.o. Šmartno_Soglasje Jožefa Trbižan.pdf
Ad10.1-obrazložitev-Ureditev_JD_k.o.Medana.pdf
Ad10.2-skica-ureditev zaznambe jd_Medana.pdf
Ad11-obrazlozitev informacija projekti drsi.pdf
Ad12.1-obrazložitev-direktor.JSMGG.pdf
Ad12.2-zapisnik-KMVVI.pdf
Ad13-Prenehanje družbe EKO - Energiija za kmetijstvo in turizem Brda doo.pdf
Ad14-Odgovori na pobude in vprašanja_16_redna_seja.pdf
Ad16-realizacija sklepov 16 redne seje.pdf
 

 <<nazaj