15. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (19.4.2016)

datum: 12.04.2016

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan Franc Mužič sklicuje 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 19. 4. 2016 ob 18. uri v sejni dvorani.

Dnevni red:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 14. redne seje
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Informacija o varnostnih razmerah in delu Policijske postaje Nova Gorica na območju Občine Brda v letu 2015
 5. Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki
 6. Obravnava in sklepanje o Odloku o prometni ureditvi in signalizaciji v vaškem jedru Šmartno - prva obravnava
 7. Obravnava in sklepanje o Odloku o rabi javnih površin v vaškem jedru Šmartno - prva obravnava
 8. Obravnava in sklepanje o Zaključnem računu proračuna Občine Brda za leto 2015 - skrajšani postopek
 9. Letni program športa v občini Brda za leto 2016
 10. Obravnava in sklepanje o Navodilu za imenovane predstavnike Občine Brda v organih upravljanja - druga obravnava
 11. Poročilo Nadzornega odbora Občine Brda za leto 2015
 12. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 14. redne seje
 13. Pobude in vprašanja svetnikov
 14. Realizacija sklepov 14. redne seje

 

Priloge:


 

 <<nazaj