13. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (23.2.2016)

datum: 16.02.2016

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010) in Poslovnika občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan Franc Mužič sklicuje 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, dne 23. 2. 2016, ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda

Dnevni red:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 12. redne seje
 3. Potrditev zapisnika 1. skupne seje občinskih svetov
 4. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 5. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške – druga obravnava 
 6. Poročilo o delu Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda v Občini Brda za leto 2015
 7. Rekonstrukcija križišča regionalne ceste R2-402 na odseku 1465 Gonjače – Dobrovo in na odseku 1045 Dobrovo – Neblo z lokalnima cestama (LC 02011 in LC 020031) in stanovanjsko cesto JP (520461) v naselju Dobrovo ter ureditev parkirišč in javnih površin za pešce – informacija
 8. Predstavitev dveh možnih variant širitve vrtca v Kojskem z oceno predvidenih stroškov za njihovo izvedbo
 9. Obravnava in sklepanje o predlogu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Brda – skrajšani postopek
 10. Sklepanje o sofinanciranju programa za samostojno oz. samostojnejše življenje invalidov – program osebne asistence za obdobje 2015 - 2018
 11. Sklepanje o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Brda (poletne rezervacije)
 12. Sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije, opr. Št. III U 264/2014-16 z dne 23. 10. 2015 – informacija
 13. Terminski plan dela Občinskega sveta Občine Brda za leto 2016
 14. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 12. redne seje
 15. Pobude in vprašanja svetnikov
 16. Realizacija sklepov 12. redne seje


Priloge:

 

 <<nazaj