Komisije in odbori

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.

 1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta občine ima pet (5) članov, ki jih izmed svojih članov imenuje občinski svet praviloma na svoji prvi seji.
 2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je delovno telo občinskega sveta, pristojno za pripravo odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na predčasno prenehanje mandatov občinskih funkcionarjev, potrditev mandatov nadomestnih članov občinskega sveta, odločanje o morebitnih pritožbah na izvolitev župana na nadomestnih volitvah ter druga mandatna vprašanja, imenovanje in razrešitve članov nadzornega odbora, občinske volilne komisije in drugih občinskih organov, imenovanja in razrešitve članov odborov in komisij občinskega sveta, imenovanja in razrešitve predstavnikov občine v organih pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.
 3. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu v sprejem pravilnike, s katerimi so urejene svetniške skupine in zagotovljena sredstva za njihovo delo, sejnine članov občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov svetov krajevne in vaških skupnosti, ter jih izvršuje.
 4. Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izdaja posamične akte s področja pravic in obveznosti iz delovnih razmerij občinskih funkcionarjev, materialnih pravic iz dela in v zvezi z delom ter druge akte komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
 5. Postopek določanja kandidatov in imenovanja članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je določeno s poslovnikom občinskega sveta, ki podrobneje ureja tudi delo komisije.

 

SESTAVA:

 • Silvestra Elen Brašnić Saffigna, Neblo 15/a, 5212 Dobrovo - predsednica
 • Teja Jelina, Hum 16, 5211 Kojsko - članica
 • Silvan Peršolja, Šmartno 79/a, 5211 Kojsko - član
 • Karlo Passoni, Kojsko 46, 5211 Kojsko - član
 • Lilijana Kastelic, Fojana 31, 5212 Dobrovo - članica

 

KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA:

 

 1. Komisije občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
 2. Komisije občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem splošne in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
 3. Komisije občinskega sveta so dolžne oblikovati mnenja glede pripravljajočih se zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejemajo državni organi, in se tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.
 4. Način dela komisij in odborov občinskega sveta podrobneje določa poslovnik občinskega sveta.

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
 • Teja Jelina, Hum 16, Kojsko - predsednica
 • Marija Toroš Jakončič, Snežeče 15, Dobrovo v Brdih - članica
 • Vilko Prinčič, Gornje Cerovo 12, Kojsko - član
KOMISIJA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI  
 • Silvan Peršolja, Šmartno 79/a, Kojsko - predsednik
 • Goran Simčič, Vipolže 73 a, Dobrovo v Brdih - član
 • Edvin Mavrič, Kozana 99, Dobrovo v Brdih - član
 • Karlo Passoni, Kojsko 46, Kojsko - član
 • Jernej Rehar, Gornje Cerovo 3f, Kojsko - član
KOMISIJA ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
 • Teja Jelina, Hum 16, Kojsko - predsednica
 • Vilko Prinčič, Gornje Cerovo 12, Kojsko - član
 • Žarko Kodermac, Fojana 32, Dobrovo v Brdih - član
 • Vesna Tronkar, Gornje Cerovo 77, Kojsko - članica
 • Tilen Grandovec, Bevkova ulica 5, Dobrovo v Brdih - član
KOMISIJA ZA KMETIJSKE DEJAVNOSTI
 • Aleš Simčič, Goriška cesta 26, Dobrovo v Brdih - predsednik
 • Boris Šfiligoj, Kojsko 4/b, Kojsko - član
 • Denis Rusjan, Drnovk, 13/a, Kojsko - član
 • Zvezdan Prinčič, Kozana 98, Dobrovo v Brdih - član
 • Goran Jakin, Gornje Cerovo 57/a, Kojsko - član
KOMISIJA ZA OKOLJE IN PROSTOR
 • Romana Velišček, Kozana 16, Dobrovo v Brdih - predsednica
 • Silvan Peršolja, Šmartno 79/a, Kojsko - član
 • Joško Zamar, Neblo 44a, Dobrovo v Brdih - član

 

 

OSTALE KOMISIJE, KI JIH IMENUJE ŽUPAN:

 

KOMISIJA ZA SOCIALNA VPRAŠANJA
 • Nadja Šfiligoj, Biljana 42/e, Dobrovo - predsednica
 • Aleksandra Ušaj, Kozana 122/a, Dobrovo - članica
 • Marija Štekar Rebernak, Hum 68/a, Kojsko - članica
 • Helena Vendramin, Brestje 23, Kojsko - članica
 • Romana Velišček, Kozana 16, Dobrovo - članica
 • Aldo Prinčič, Kozana 6/a, Dobrovo - član
 • Irena Gašparin Obljubek, Drnovk 11, Dobrovo - članica
 • Nataša Božič Rusjan, Hum 39, Kojsko - članica
 • Valter Marinič, Snežeče 4, Dobrovo - član
KOMISIJA ZA MLADINO
 • Franjo Polanc, Gregorčičeva ulica 5, Dobrovo - predsednik
 • Denise Sirk, Šlovrenc 7, Dobrovo - članica
 • Nejc Skubin, Hlevnik 5, Dobrovo - član
 • Teja Jelina, Hum 16, Kojsko - članica
 • Alijana Semenič, Kozana 121, Dobrovo - članica
KOMISIJA ZA ŠPORT
 • Darinko Ribolica, Vipolže 76, Dobrovo - predsednik
 • Nika Brecelj, Drnovk 4, Dobrovo - članica
 • Dušan Bevčar, Šmartno 80/c, Kojsko - član
 • Lučano Kocina, Medana 2/a, Dobrovo - član
 • Enco Vižintin, Fojana 30/a, Dobrovo - član
 • Tjaž Mužič, Medana 7, Dobrovo - član
 • Aleksandra Jakin, Vedrijan 9/a, Kojsko - članica
KOMISIJA ZA ČEZMEJNO SODELOVANJE
 • Liljana Kastelic, Fojana 31, Dobrovo - predsednica
 • Silvestra Elen Brašnić Saffigna, Neblo 15/a, Dobrovo - članica
 • Boris Šfiligoj, Kojsko 4/b, Kojsko - član
 • Anja Simčič, Goriška cesta 26, Dobrovo - članica
 • Polonca Bregantič, Gornje Cerovo 20, Kojsko - članica
 • Teja Jelina, Hum 16, Kojsko - članica
 • Maruša Fon Mravljak, Vipolže 69, Dobrovo - članica