Komisije in odbori

 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.

  1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta občine ima pet (5) članov, ki jih izmed svojih članov imenuje občinski svet praviloma na svoji prvi seji.
  2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je delovno telo občinskega sveta, pristojno za pripravo odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na predčasno prenehanje mandatov občinskih funkcionarjev, potrditev mandatov nadomestnih članov občinskega sveta, odločanje o morebitnih pritožbah na izvolitev župana na nadomestnih volitvah ter druga mandatna vprašanja, imenovanje in razrešitve članov nadzornega odbora, občinske volilne komisije in drugih občinskih organov, imenovanja in razrešitve članov odborov in komisij občinskega sveta, imenovanja in razrešitve predstavnikov občine v organih pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.
  3. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu v sprejem pravilnike, s katerimi so urejene svetniške skupine in zagotovljena sredstva za njihovo delo, sejnine članov občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov svetov krajevne in vaških skupnosti, ter jih izvršuje.
  4. Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izdaja posamične akte s področja pravic in obveznosti iz delovnih razmerij občinskih funkcionarjev, materialnih pravic iz dela in v zvezi z delom ter druge akte komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
  5. Postopek določanja kandidatov in imenovanja članov komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je določeno s poslovnikom občinskega sveta, ki podrobneje ureja tudi delo komisije.

 

SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednicaSilvestra Elen Brašnić Saffigna
članicaTeja Jelina
članicaLilijana Kastelic
članJurij Špacal
članicaNadja Šfiligoj

 

 

KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA:

 

  1. Komisije občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
  2. Komisije občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem splošne in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
  3. Komisije občinskega sveta so dolžne oblikovati mnenja glede pripravljajočih se zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejemajo državni organi, in se tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.
  4. Način dela komisij in odborov občinskega sveta podrobneje določa poslovnik občinskega sveta.

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednicaTeja JelinaHum 16, Kojsko
članicaNika RadikonKozana 128, Dobrovo v Brdih
članVilko PrinčičGornje Cerovo 12, Kojsko

  

KOMISIJA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI  


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednikKarol Peter PeršoljaGonjače 13, Kojsko
članGoran SimčičVipolže 73/a, Dobrovo v Brdih
članicaTanja Baša JasničVipolže 97/a, Dobrovo v Brdih
članJernej ReharGornje Cerovo 3/f, Kojsko
članJanko TominecErjavčeva 33, Nova Gorica

 

KOMISIJA ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednikRobert FeriKozana 3/a, Dobrovo v Brdih
članicaSilvestra Elen Brašnić SaffignaNeblo 15/a, Dobrovo v Brdih
članicaNika PrinčičVipolže 14, Dobrovo v Brdih
članicaJana MovjaVinogradniška ulica 7, Dobrovo v Brdih
članicaNika SirkPlešivo 3, Dobrovo v Brdih

 

KOMISIJA ZA KMETIJSKE DEJAVNOSTI


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednicaTeja JelinaHum 16, Kojsko
članRobert FeriKozana 3/a, Dobrovo v Brdih
članDavid SaksidaImenje 37, Kojsko
članDenis RusjanDrnovk 13/a, Dobrovo v Brdih
članUroš PetercKojsko 4/a, Kojsko

  

KOMISIJA ZA OKOLJE IN PROSTOR


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:
 

predsednikGoran SimčičVipolže 73/a, Dobrovo v Brdih
članMiloš ProtićImenje 14, Kojsko
članSilvan PeršoljaŠmartno 79/a, Kojsko

 

ODBOR ZA PRIZNANJA OBČINE BRDA


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednikDamjan Birtič
članKarlo Passoni
članicaJana Movja
članicaBernarda Konjedic
članDomen Drufovka

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

OSTALE KOMISIJE, KI JIH IMENUJE ŽUPAN:

 

KOMISIJA ZA SOCIALNA VPRAŠANJA


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednicaNadja Šfiligoj
Biljana 42/e, Dobrovo v Brdih
članicaAleksandra UšajKozana 122/a, Dobrovo v Brdih
članicaSonja ErzetičBrdice pri Neblem 3/c, Dobrovo v Brdih
članicaMarija Štekar RebernakHum 68/a, Kojsko
članicaMarjana ErzetičMedana 23/a, Dobrovo v Brdih
članicaAnja PertovtKojsko 1/a, Kojsko
članicaMilena DornikPlešivo 54, Dobrovo v Brdih
članicaNataša Božič RusjanHum 39, Kojsko
članValter MariničSnežeče 4, Dobrovo v Brdih

KOMISIJA ZA MLADINO


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednikDominik RusjanHum 39, Kojsko
članicaAneja KodermacHruševlje 8, Dobrovo v Brdih
članBoštjan KoncutVišnjevik 17, Dobrovo v Brdih
članicaNika PrinčičVipolže 14, Dobrovo v Brdih
članicaTereza PeršoljaDolnje Cerovo 1, Kojsko

 

KOMISIJA ZA ŠPORT


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednikMitja KristančičPlešivo 18, Dobrovo v Brdih
članTjaž MužičMedana 7, Dobrovo v Brdih
članMiloš ProtićImenje 14, Kojsko
članLučano KocinaMedana 2/a, Dobrovo v Brdih
članBorut MiklavcZali breg 7/a, Dobrovo v BRdih
članBoštjan VendraminBrestje 21/a, Kojsko
članDušan BevčarŠmartno 80/c, Kojsko

KOMISIJA ZA ČEZMEJNO SODELOVANJE


SESTAVA V MANDATNEM OBDOBJU 2022-2026:

predsednikMatija MočnikHum 62/a, Kojsko
članicaSilvestra Elen Brašnić SaffignaNeblo 15/a, Dobrovo v Brdih
članMatteo BottosoKojsko 88, Kojsko
članicaSindi Rutar ErzetičBrezovk 7, Dobrovo
članicaJudita MaverGonjače 2/a, Kojsko
članicaAleksandra JakinVedrijan 9/a, Kojsko
članŽarko KodermacFojana 32, Dobrovo v Brdih