Komisije in odbori

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet na prvi seji po volitvah takoj, ko se konstituira in ugotovi, kdo je bil izvoljen za župana.

Naloge:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles občinskega sveta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in javnih podjetij,
 • opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta,
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter izvršuje odločitve občinskega sveta,
 • obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet.

Sestava:

Predsednica:

 • Teja Jelina, Hum 16, Kojsko 

Člana:

 • Lilijana Kastelic, Fojana 31, Dobrovo 
 • Karlo Passoni, Kojsko 46, Kojsko  

 

STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA:

 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

Naloge:

 • obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov,
 • oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine,
 • lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine,
 • Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno-pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.

Sestava:

Predsednik:

 • Oskar Kristančič, Plešivo 25/b, Dobrovo 

Člana:

 • Nika Radikon, Kozana 128, Dobrovo 
 • Silvestra Elen Brašnić Saffigna, Neblo 15/a, Dobrovo 

 

KOMISIJA ZA JAVNE FINANCE

Naloge:

 • obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju javnih financ, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve,
 • Komisija izvršuje tudi druge naloge s svojega področja.

Sestava:

Predsednik:

 • Goran Simčič, Vipolže 73/a, Dobrovo 

Člana:

 • Lilijana Kastelic, Fojana 31, Dobrovo 
 • Mitja Domenis, Gornje Cerovo 3/e, Kojsko 

 

KOMISIJA ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Naloge:

 • obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarskih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve,
 • Komisija izvršuje tudi druge naloge s svojega področja.

Sestava:

Predsednik:

 • Aleš Simčič, Goriška cesta 26, Dobrovo 

Člani:

 • Teja Jelina, Hum 16, Kojsko 
 • Edbin Erzetič, Pristavo 1, Dobrovo 
 • Vinko Simčič, Kojsko 29, Kojsko 
 • Maruša Mravljak Fon, Vipolže 76, Dobrovo

 

KOMISIJA ZA KMETIJSTVO IN DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Naloge:

 • obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju kmetijstva in drugih gospodarskih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve ter izvršuje sklepe organov občine iz svoje pristojnosti,
 • lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Sestava:

Predsednik:

 • Edbin Erzetič, Pristavo 1, Dobrovo 

Člani:

 • Boris Šfiligoj, Kojsko 4/b, Kojsko 
 • Oskar Kristančič, Plešivo 25/b, Dobrovo 
 • Zvezdan Prinčič, Kozana 98, Dobrovo 
 • Goran Jakin, Gornje Cerovo 57/a, Kojsko 

 

KOMISIJA ZA OKOLJE IN PROSTOR

Naloge:

 • lahko obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju okolja in prostora, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve ter izvršuje sklepe organov občine iz svoje pristojnosti,
 • lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.

Sestava:

Predsednica:

 • Romana Velišček, Kozana 16, Dobrovo 

Člana:

 • Matjaž Četrtič, Kojsko 5/c, Kojsko 
 • Domen Drufovka, Podsabotin 18, Kojsko  

 

OSTALE KOMISIJE:

 

KOMISIJA ZA SOCIALNA VPRAŠANJA

Sestava:

Predsednica:

 • Nadja Šfiligoj, Biljana 42/e, Dobrovo   

Člani:

 • Mark Jakin, Vedrijan 9/a, Kojsko 
 • Marija Štekar Rebernak, Hum 68/a, Kojsko 
 • Helena Vendramin, Brestje 23, Kojsko 
 • Marinko Klinec, Grajska cesta 19, Dobrovo
 • Marjana Erzetič, Vedrijan 6/a, Kojsko 
 • Alenka Colja, Medana 52, Dobrovo 
 • Nataša Božič Rusjan, Hum 39, Kojsko
 • Valter Marinič, Snežeče 4, Dobrovo 

 

KOMISIJA ZA MLADINO

Sestava:

Predsednica:

 • Teja Jelina, Hum 16, Kojsko 

Člani:

 • Aleš Mikulin, Vipolže 40, Dobrovo  
 • Denise Sirk, Gregorčičeva ulica 9, Dobrovo 
 • Jasmina Četrtič, Kojsko 5/c, Kojsko
 • Jernej Gašparin, Drnovk 11, Dobrovo

 

KOMISIJA ZA ŠPORT:

Sestava:

Predsednik:

 • Karlo Passoni, Kojsko 46, Kojsko 

Člani:

 • Romana Velišček, Kozana 16, Dobrovo  
 • Lidija Kristančič, Kozana 122/b, Dobrovo 
 • Marjana Erzetič, Vedrijan 6/a, Kojsko 
 • Samo Miklavc, Gregorčičeva ulica 7, Dobrovo 
 • Tjaž Mužič, Medana 7, Dobrovo 
 • Vasja Benedetič, Vipolže 60, Dobrovo 

 

KOMISIJA ZA ČEZMEJNO SODELOVANJE

Sestava:

Predsednica:

 • Silvestra Elen Brašnić Saffigna, Neblo 15/a, Dobrovo 

Člani:

 • Boris Šfiligoj, Kojsko 4/b, Kojsko 
 • Alda Grudina, Neblo 20, Dobrovo
 • Monika Benedetič, Barbana 6, Dobrovo 
 • Sergij Kristančič, Medana 57, Dobrovo
 • Boris Srebrnič, Plešivo 9, Dobrovo 
 • Sidonja Markovic, Fojana 31, Dobrovo   

 

KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO

Sestava:

Predsednik:

 • Silvan Peršolja, Šmartno 79/a, Kojsko

Člani:

 • Goran Simčič, Vipolže 73/a, Dobrovo
 • Matejka Kumar, Gornje Cerovo 61, Kojsko
 • Jernej Rehar, Gornje Cerovo 3/F, Kojsko
 • Joško Zamar, Neblo 44/a, Dobrovo
 • Edbin Erzetič, Pristavo 1, Dobrovo
 • Boris Rožič, Vipolže 95, Dobrovo