6. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (16. 5. 2023)

datum: 09.05.2023

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v torek, dne 16. 5. 2023 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 5. redne seje
3. Potrditev in sprejem dnevnega reda
4. Popravek Načrta razvojnih programov Zaključnega računa Proračuna Občine Brda za leto 2022
5. Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za leto 2023
6. Sklep o določitvi cene socialno vasrtvene storitve pomoč družini na domu v Občini Brda za leto 2023
7. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Brda in drugih pogojev v vrtcih
8. Sklep o sofinanciranju začasnega spremljevalca učencu s posebnimi potrebami za šolsko leto 2023/2024
9. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2023/2024
10. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki preteklega leta Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
11. Sklep o podaji soglasja k Pravilniku o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica
12. Sklep o podaji soglasja k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda ZTKMŠ Brda
13. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstveni dom - Osnovno varstvo Nova Gorica
14. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Tavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
15. Priznanja Občine Brda za leto 2023
16. Odgovori na pobude in vprašanja svetnkov 5. redne seje
17. Pobude in vprašanja svetnikov
18. Realizacija sklepov 5. redne seje  

Ad2_zapisnik 5. redne seje.pdf
Ad4.1_obrazložitev_popravek_NRP_ZR_2022.pdf
Ad4.2_NRP_popravljen_ZR_proračun_2022.pdf
Ad5.1_obrazložitev_elaborat_cene_komunalnih_odpadkov_2023.pdf
Ad5.2_sklep_elaborat_cene_komunalnih_odpadkov_2023.pdf
Ad5.3_elaborat_cene_GJS_kom_odpadkov_2023.pdf
Ad5.4_elaborat obdelava in odlaganje MKO_Kostak.pdf
Ad6.1_cena storitve pomoči družini na domu 2023.pdf
Ad6.2_Predlog cene storitve Pomoci druzini na domu za leto 2023.pdf
Ad6.3_pomoč_na_domu_poročilo 2022.pdf
Ad7.1_obrazložitev_cena_vrtca_2023.pdf
Ad7.2_sklep_cena_vrtca_2023.pdf
Ad7.3_predlog_cene_vrtca_OŠ AG Dobrovo.pdf
Ad7.4_vrtci_primerjava_cen_2023.pdf
Ad8_obrazložitev_ sofinanciranje_začasnega_spremljevalca_2023_24.pdf
Ad9_obrazložitev_subvencija_dijaških_vozovnic_2023_24.pdf
Ad10.1_obrazložitev_presežek Goriška Knjižnica FB.pdf
Ad10.2_vloga_GKFB_koriščenje_presežka 2023.pdf
Ad11.1_obrazložitev_ soglasje_pravilnik_sistemizacija_GKFB.pdf
Ad11.2_vloga_pravilnik_sistemizacija_GKFB.pdf
Ad12.1_obrazložitev_soglasje_pravilnik_sistemizacija_ZTKMŠ BRDA.pdf
Ad12.2_pravilnik_sprememba_sistemizacije_ZTKMŠ.pdf
Ad12.3_vloga_sistemizacija_ZTKMŠ.pdf
Ad13.1_obrazložitev_imenovanje_direktor_ZDNG.pdf
Ad13.2_vloga_ZDOVNG.pdf
Ad13.3_zapisnik 3 korespondenčne seje KMVVI.pdf
Ad14.1_obrazložitev_direktor_ZTKMŠ.pdf
Ad14.2_Vloga_ZTKMŠ.pdf
Ad14.3_Vloga_ZTKMŠ_sklep_svet_zavoda.pdf
Ad14.4_zapisnik 4 korespondenčne seje KMVVI.pdf
Ad16_Odgovori na pobude in vprašanja_5_redna_seja.pdf
Ad18_realizacija_sklepov_5_redne_seje.pdf
 <<nazaj