2. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (24. 1. 2023)

datum: 17.01.2023

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 24. 1. 2023 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 1. redne - konstitutivne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Brda
5. Imenovanje članov stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Brda
6. Seznanitev o imenovanju komisij v pristojnosti župana
7. Obravnava in sprejem Sklepa o financiranju političnih strank
8. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške 
9. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica
10. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica
11. Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
12. Soglasje k imenovanju direktorice Ljudske univerze Nova Gorica
13. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica
14. Sklep o določitvi cene grobnine za enojni grob
15. Terminski plan dela Občinskega sveta Občine Brda za leto 2023
16. Pobude in vprašanja svetnikov
17. Realizacija sklepov 1. redne - konstitutivne seje

Ad2_zapisnik 1. redne seje.pdf
Ad4_obrazložitev_imenovanje.NO.pdf
Ad5_obrazložitev_imenovanje_stalnih_delovnih_teles.pdf
Ad6_seznanitev_komisije_župan.pdf
Ad7_obrazložitev_financiranje_političnih_strank.pdf
Ad8.1_obrazložitev_imenovanje.JSMGG.pdf
Ad8.2_dopis_imenovanje_predstavnika_JSMGG.pdf
Ad9.1_obrazložitev_imenovanje.LUNG.pdf
Ad9.2_dopis_imenovanje_predstavnika_LUNG.pdf
Ad10.1_obrazložitev_imenovanje.OŠKozara.pdf
Ad10.2_dopis_imenovanje_predstavnika_Kozara.pdf
Ad11.1_obrazložitev_imenovanje_direktor_ZDZVNG.pdf
Ad11.2_dopis_soglasje_direktor_ZDNG.pdf
Ad12.1_obrazložitev_imenovanje_direktor_LUNG.pdf
Ad12.2_dopis_soglasje_direktor_LUNG.pdf
Ad13.1_obrazložitev_mnenje_ravnatelj_GŠNG.doc.pdf
Ad13.2_Mnenje k kandidatih za ravnatelja.pdf
Ad14.1_obrazložitev_grobarina za leto 2023.pdf
Ad14.2_sklep_grobarina za leto 2023.pdf
Ad14.3_Sklep_o_določitvi razmerja grobarin za posamezno vrsto groba glede na enojni grob.pdf
Ad15_terminski_plan_dela_OS_2023.pdf
Ad17_realizacija_sklepov_1_redne_seje.pdf<<nazaj