21. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (12. 10. 2021)

datum: 05.10.2021

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 12. 10. 2021 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 20. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Polletno poročilo o delu Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda
5. Odlok o Rebalansu 2 Proračuna Občine Brda za leto 2021 - skrajšani postopek
6. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Brda - prva obravnava
7. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Glasbene šole Nova Gorica
8. Sklep o dopolnitvi sklepa št. 4782-11/2017-02 z dne 7. 11. 2017 o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice na nepremičninskem premoženju v lasti Občine Brda
9. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 20. redne seje
10. Pobude in vprašanja svetnikov
11. Realizacija sklepov 20. redne seje

Ad2_zapisnik 20. redne seje.pdf
Ad4_poročilo_polletno_medoobčinska_uprava.pdf
Ad5.1_Odlok.Rebalans.2.2021.pdf
Ad5.2_sklep_Odlok.Reb2_2021.pdf
Ad5.3_Obrazložitev_Reb2_2021.pdf
Ad5.4_splošni.del_Reb2_2021.pdf
Ad5.5_posebni.del_Reb2_2021.pdf
Ad5.6_NRP_Reb.2_2021.pdf
Ad5.7_Programska.klasifikacija Reb2_2021.pdf
Ad5.8_Funkcionalna.klasifikacija Reb2_2021.pdf
Ad5.9_načrt_ ravnanja_stvarnim_premoženjem_reb2_2021.pdf
Ad5.10_Prihodki.Specifikacija.Reb.2_2021.pdf
Ad5.11_KSMedana.Reb.2.2021.pdf
Ad6.1_Obrazložitev_odlok_komunalni_prispevek.pdf
Ad6.2_sklep_odlok_komunalni_prispevek.pdf
Ad6.3_odlok_komunalni_prispevek.pdf
Ad6.4_Zapisnik 13. redne seje SPK.pdf
Ad7.1_obrazložitev-imenovanje.glasbena.šola.pdf
Ad7.2_zapisnik_KMVVI_4.korespondenčna seja.pdf
Ad8.1_obrazložitev_služnostna_pravica_nepr_premož.pdf
Ad8.2_sklep_služnostna_pravica_nepr_premož.pdf
Ad9_Odgovori na pobude in vprašanja_20_redna_seja.pdf
Ad11_realizacija_sklepov_20_redne_seje.pdf<<nazaj