Razpis za ravnatelja OŠ Alojza Gradnika Dobrovo

datum: 06.04.2021

kategorija: Obvestila

Svet zavoda Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo na podlagi 5. sklepa seje Sveta zavoda z dne, 31.3.2021 razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE. Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa.

 

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  40/12 – ZUJF,  57/12 – ZPCP-2D,  2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI) 

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predviden začetek dela bo dne 1. 7. 2021.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:

  • o izobrazbi,   nazivu,  opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu,
  • o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
  • potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni),
  • potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.

pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:

SVET ZAVODA OŠ ALOJZA GRADNIKA DOBROVO, TRG 25. MAJA 9, 5212 DOBROVO, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi predložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa tudi predloži kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. 

 <<nazaj