16. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (2. 2. 2021)

datum: 26.01.2021

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (ur. gl. 4/2006, 6/2018) sklicuje župan Franc Mužič 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 2. 2. 2021 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 15. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Brda - prva obravnava
5. Sklepanje o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Brda za leto 2021
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda "Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda" - skrajšani postopek
7. Mladi v Brdih - oris prehojene poti, predstavitev Mladinskega sveta Brda in pisanje strategije za mlade
8. Imenovanje predstavnika voljenih funkcionarjev Občine Brda v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije
9. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
10. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov
11. Pobude in vprašanja svetnikov
12. Realizacija sklepov 15. redne seje

Ad2_zapisnik 15. redne seje.pdf
Ad4.1_obrazložitev_odlok_pogrebna_pokopališka_dejavnost_prva_obravnava.pdf
Ad4.2_odlok_pogrebna_pokopališka_dejavnost_Prva_obravnava.pdf
Ad5.1_obrazložitev_pomoč_na_domu.pdf
Ad5.2_predlog_nove_cene_pomoč_na_domu_2021.pdf
Ad5.3_tabela_predlog_nove_cene_pomoč_na_domu_2021.pdf
Ad5.4_predlog_ekonomske_cene_pomoč_na_domu_2021.pdf
Ad6.1_obrazložitev_spremembe_dopolnitve_ZTKMŠ.pdf
Ad6.2_odlok_spremembe_dopolnitve_ZTKMŠ.pdf
Ad7_predstavitev_Mladinski_svet_Brda.pdf
Ad8_obrazložitev_imenovanje_razvojni_svet_SP.pdf
Ad9_obrazložitev-imenovanje_knjižnica.pdf
Ad10_Odgovori na pobude in vprašanja_15_redna_seja.pdf
Ad12_realizacija_sklepov_15_redne_seje.pdf<<nazaj