NE SPREGLEJTE: Eko sklad je objavil dva nova javna poziva

datum: 09.01.2023

kategorija: Sporočila za javnost

Konec decembra je Eko sklad objavil dva nova javna poziva, in sicer:
- za nepovratne finančne spodbude za vgradnjo sončnih elektrarn za samooskrbo
- in za skupne naložbe ogrevanja v stavbah s tri ali več deli.

 

JAVNI POZIV 104SUB-SO22 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije

 

  • Vsebina razpisa je na voljo TUKAJ.
  • Vloge in obrazci so na voljo TUKAJ.

OBJAVA: Uradni list RS št. 166/2022

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo) in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

Skupnostna samooskrba pomeni samooskrbo večstanovanjske stavbe in skupnosti OVE, skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19 in nasl.; v nadaljnjem besedilu: Uredba o samooskrbi), pri čemer večstanovanjska stavba pomeni stanovanjsko stavbo, poslovno - stanovanjsko, stanovanjsko - poslovno ali poslovno stavbo s poslovnimi prostori, ki imajo lastna merilna mesta, ali drugo stavbo z dvema ali več merilnimi mesti, priključenimi na skupno notranjo nizkonapetostno inštalacijo te stavbe.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za naložbo v napravo za samooskrbo z električno energijo ali napravo za samooskrbo z električno energijo skupaj z baterijskim hranilnikom električne energije, ki je izvedena od vključno 1. 3. 2022 dalje in ki ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu (v nadaljnjem besedilu: vloga) že obratuje.

Kot datum izvedbe naložbe, ki je predmet te vloge, se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa.

 

 

JAVNI POZIV 103SUB-SOG22 Nepovratne finančne spodbude za skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli

 

  • Vsebina razpisa je na voljo TUKAJ.
  • Vloge in obrazci so na voljo TUKAJ.

OBJAVA: Uradni list RS št. 166/2022

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim. 

Kot posamezen del stavbe se ne šteje npr. klet, pralnica, hodnik, stopnišče, kurilnica, itd.

Namen javnega poziva je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Starejše stavbe so tiste stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010 oziroma so bile zgrajene pred 1. 7. 2010, pa je bila za njih izdana odločba o legalizaciji objekta oziroma dovoljenje za objekt daljšega obstoja oziroma drugo dokazilo, ki dokazuje legalnost objekta (v nadaljnjem besedilu: starejša stavba).

Predmet spodbude po tem javnem pozivu je nova skupna naložba ogrevanja starejših stavb s tremi ali več deli, na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) na ta javni poziv, in sicer:

A -  vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,

B -  vgradnja kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,

C -  vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,

D - zamenjava toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe.

 <<nazaj