Volitve župana

DRUGI KROG VOLITEV ŽUPANA OBČINE BRDA (sklep in glasovnica)

 

Na podlagi ugotovitve Občinske volilne komisije Občine Brda o izidu glasovanja prvega kroga volitev župana Občine Brda se razpisuje drugi krog volitev župana Občine Brda, ker v prvem krogu nihče izmed kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov.

Kandidata za drugi krog volitev župana sta:

1.            Franc Mužič, predlagatelj Klemen Bajt in skupina volivcev in

2.            dr. Karol Peter Peršolja, predlagatelj Tanja Kodermac in skupina volivcev.

 

Priloge:

 

 

VZOREC GLASOVNICE ZA VOLITVE ŽUPANA

 

I. DOLOČITEV KANDIDATOV S PODPISOVANJEM PODPORE.

Po 106. členu Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, potrebno število podpisov podpore najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2.500.

Za župana je v prvem krogu na zadnjih rednih lokalnih volitvah v letu 2018 skupaj glasovalo 2.887 volivcev. Iz navedenega izhaja, da kandidata za župana na lokalnih volitvah v Občini Brda v letu 2022 s podpisovanjem podpore določi skupina najmanj 58 volivcev. 

Priloga:

 

II. KANDIDIRANJE

Kandidata za župana/županjo občine določijo politične stranke in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi kandidata po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidata/kandidatke smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidata/kandidatko določi stranka s tajnim glasovanjem.

 

Če kandidaturo za župana/županjo vlaga politična stranka se priložijo naslednji obrazci:

  • Kandidatura za župana/županjo, Obrazec LV-4
  • Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana/županjo, Obrazec LV-5
  • Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana/županjo, Obrazec LV-9
  • Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve, Obrazec LV-12
  • Pravila stranke
  • Kandidati za župane/županje so dolžni hkrati z vložitvijo kandidature, sporočiti podatke o organizatorju volilne kampanje občinski volilni komisiji, Obrazec LV-16

 

Če kandidaturo za župana/županjo vlaga skupina volivcev se priložijo naslednji obrazci:

  • Kandidatura za župana/županjo, Obrazec LV-4
  • Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana/županjo, Obrazec LV-5
  • Podpora kandidaturi za župana/županjo, Obrazec LV-1 (potrebnih najmanj 58 podpisov podpore)
  • Kandidati za župane/županje so dolžni hkrati z vložitvijo kandidature, sporočiti podatke o organizatorju volilne kampanje občinski volilni komisiji, Obrazec LV-16

 

Najkasneje do 5.10.2022 mora organizator volilne kampanje odpreti poseben račun z oznako »Za volilno kampanjo« in pri tem navesti tudi volitve, za katere organizira kampanjo.

 

Organizator volilne kampanje

Volilno kampanjo lahko organizirajo kandidati sami, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba. Vsaka lista kandidatov in posamezni kandidat na volitvah predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti ima lahko samo enega organizatorja volilne kampanje.

 

Predlagatelj

Predlagatelj kandidatne liste je politična stranka v občini ali skupina volivcev v volilni enoti.

 

Predstavnik

Predstavnik kandidatne liste ali kandidata je v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah zastopnik interesov kandidata ali predlagateljev list kandidatov pri izvajanju volilnih opravil. Predstavnik je lahko navzoč pri delu občinske volilne komisije, spremlja in nadzoruje izvajanje volilnih opravil in ima pravico predsednika volilnega odbora opozoriti na nepravilnosti. Predstavnik ne sme biti kandidat. Ni pa v nasprotju z zakonom, če je predstavnik tudi organizator volilne kampanje.

 

Zaupnik

Zaupniki kandidatov so lahko navzoči pri delu volilnih odborov po voliščih. Predsednika volilnega odbora lahko opozorijo na nepravilnosti. Imena zaupnika kandidata oziroma kandidatov sporoči predstavnik kandidata oziroma kandidatov občinski volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja. Zaupnik kandidata oziroma kandidatov ne sme biti kandidat ter je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini.

 

III. RAZGLAS

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) v zvezi z določbami 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) Občinska volilna komisija Občine Brda objavlja seznam kandidatov za redne volitve župana Občine Brda in seznam list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Brda, ki bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Priloga: