Volitve članov občinskega sveta

VZOREC GLASOVNICE ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

 

I.

Na podlagi 68. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) listo kandidatov v volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000.

Po volilnih enotah je potrebno pridobiti najmanj naslednje število podpisov volivcev za podporo liste kandidatov za člane občinskega sveta:

Volilna enota 1 –  30.
Volilna enota 2 –  30.

Priloga:

 

II. KANDIDIRANJE

Liste kandidatov za člane občinskega sveta določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi listo kandidatov po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju liste kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

 

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet politična stranka se priložijo naslednji obrazci:

  • Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Brda, Obrazec LV-7
  • Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta, Obrazec LV-8
  • Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov občinskega sveta, Obrazec LV-11
  • Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve, Obrazec LV-12
  • Pravila stranke
  • Kandidati za člane občinskih svetov so dolžni hkrati z vložitvijo kandidatur oziroma list kandidatov, sporočiti podatke o organizatorju volilne kampanje občinski volilni komisiji, Obrazec LV-16

 

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet skupina volivcev se priložijo naslednji obrazci:

  • Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Brda, Obrazec LV-7
  • Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta, Obrazec LV-8
  • Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve člana občinskega sveta, Obrazec LV-2 (v občini potrebnih 30 podpisov v vsaki volilni enoti)
  • Kandidati za člane občinskih svetov so dolžni hkrati z vložitvijo kandidatur oziroma list kandidatov, sporočiti podatke o organizatorju volilne kampanje občinski volilni komisiji, Obrazec LV-16

 

Najkasneje do 5.10.2022 mora organizator volilne kampanje odpreti poseben račun z oznako »Za volilno kampanjo« in pri tem navesti tudi volitve, za katere organizira kampanjo.

 

Organizator volilne kampanje

Volilno kampanjo lahko organizirajo kandidati sami, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba. Vsaka lista kandidatov in posamezni kandidat na volitvah predstavnikov v predstavniških in individualnih organih lokalnih skupnosti ima lahko samo enega organizatorja volilne kampanje.

 

Predlagatelj

Predlagatelj kandidatne liste je politična stranka v občini ali skupina volivcev v volilni enoti.

 

Predstavnik

Predstavnik kandidatne liste ali kandidata je v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah zastopnik interesov kandidata ali predlagateljev list kandidatov pri izvajanju volilnih opravil. Predstavnik je lahko navzoč pri delu občinske volilne komisije, spremlja in nadzoruje izvajanje volilnih opravil in ima pravico predsednika volilnega odbora opozoriti na nepravilnosti. Predstavnik ne sme biti kandidat. Ni pa v nasprotju z zakonom, če je predstavnik tudi organizator volilne kampanje.

 

Zaupnik

Zaupniki kandidatov so lahko navzoči pri delu volilnih odborov po voliščih. Predsednika volilnega odbora lahko opozorijo na nepravilnosti. Imena zaupnika kandidata oziroma kandidatov sporoči predstavnik kandidata oziroma kandidatov občinski volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja. Zaupnik kandidata oziroma kandidatov ne sme biti kandidat ter je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini.

 

Ko kandidature, spiske kandidatov ali liste kandidatov predlagajo skupine volivcev, se ime predlagatelja (ime in priimek enega izmed volivcev z dodatkom »in skupina volivcev«) šteje za ime liste kandidatov le, če volivci ne določijo drugega imena liste.

 

III. RAZGLAS

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) v zvezi z določbami 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 23/17 in 29/21) Občinska volilna komisija Občine Brda objavlja seznam kandidatov za redne volitve župana Občine Brda in seznam list kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Brda, ki bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

 

Priloga: