Splošno

I. RAZPIS REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2022

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije je 20. julija 2022 razpisala redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 97/22 z dne 20. 7. 2022.

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

 

II. RAZPIS REDNIH VOLITEV V SVETE KRAJEVNE IN VAŠKIH SKUPNOSTI.

Župan Občine Brda je 21.julija 2022 razpisal redne volitve v svete krajevne in vaških skupnosti na območju občine Brda. Razpis je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 33/2022 z dne 22.7.2022. Redne volitve v svete krajevne in vaških skupnosti bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.

 

III. POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV 2022

Občinska volilna komisija poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane, da najkasneje do 15. 9. 2022 na sedež Občinske volilne komisije Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, podajo predloge za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov. Obvezno jim priložite zahtevano izjavo - obrazec predloga skupaj s soglasjem za imenovanje.

Predloge lahko pošljete po navadni pošti, po e-pošti na ovk@obcina-brda.si ali oddate osebno v sprejemni pisarni občine.

Priloge:

 

IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST ORGANIZATORJEM VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE ŽUPANA IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA ZA LOKALNE VOLITVE 2022, KI BODO 20. NOVEMBRA 2022

Občina Brda objavlja Pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje za volitve župana in članov občinskega sveta za Lokalne volitve 2022, ki bodo 20. 11. 2022.

Rok za oddajo vloge je petek, 7. 10. 2022 do 14. ure.

Žrebanje bo potekalo v četrtek, 13. 10. 2022 ob 10. uri na sedežu Občine Brda.

Priloge:

 

V. PONOVITEV POZIVA ZA PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV.

Občinski volilni komisiji Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih oddajte svoje predloge kandidatov za člane volilnih odborov najkasneje do ponedeljka, 10.10.2022. Predlog s soglasjem za imenovanje lahko oddate osebno, pošljete po navadni pošti ali posredujete po e-pošti na: ovk@obcina-brda.si. Dodatna pojasnila in obrazci so dostopni na spletni strani občine.

Priloge:

 

 

VI. NAČINI GLASOVANJA

 

Splošno glasovanje

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov ter redne volitve v svete krajevne in vaških skupnosti na območju občine Brda bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Drugi krog volitev županov, če bo to potrebno, bo v nedeljo, 4. decembra 2022. Volišča bodo odprta od 7. ure do 19. ure.

 

Predčasno glasovanje

Občinska volilna komisija Občine Brda sporoča, da bo predčasno glasovanje za volitve župana, občinski svet ter svete krajevne in vaških skupnosti potekalo v mali sejni sobi Občine Brda, Trg. 25. Maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih

v torek, 15.11.2022, od 7.00 do 19.00 in

v sredo, 16.11.2022, od 7.00 do 19.00.

 

Glasovanje na domu (obrazec je na voljo TUKAJ)

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti osebno na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja oziroma najpozneje 16.11.2022  in temu obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo. Za zdravniško potrdilo šteje vsaka pisna potrditev zdravnika (tudi npr. elektronska pošta), iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču. Potrdilo o bolezni lahko izda katerikoli zdravnik.

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo občinsko volilno komisijo najpozneje tri dni pred dnevom glasovanja oziroma najpozneje 16.11.2022 in da obvestilu o tem priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali sms o pozitivnem testu).

 

Glasovanje po pošti (obrazec je na voljo TUKAJ)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najpozneje deset dni pred dnem glasovanja oz. najpozneje do srede, 9. novembra 2022. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo občinski volilni komisiji v prej omenjenem roku in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

 

VII. OBVESTILO VSEM PREDLAGATELJEM IN PREDSTAVNIKOM KANDIDATUR OZIROMA LIST KANDIDATOV.

Občinska volilna komisija Občine Brda bo vsem zainteresiranim na voljo za pregled, svetovanje in pomoč pri izpolnjevanju vlog v ponedeljek, 17.10.2022 med 18. in 20. uro, v mali sejni sobi Občine Brda.

Verjamemo, da je je to lahko za potencialne predlagatelje in predstavnike kandidatur oz. list kandidatov koristno in dobrodošlo zaradi možnosti odprave morebitnih vsebinskih pomanjkljivosti  pred pretekom roka za vložitev kandidatur. Po izteku roka, to je po 20.10.2022, je namreč dopustna zgolj odprava formalnih pomanjkljivosti.