Lokalne volitve 2018

RAZPIS REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018.Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je razpisal redne lokalne volitve 2018, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 48/2018 z dne 13. 7. 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

 
 
RAZPIS REDNIH VOLITEV V SVETE KRAJEVNE IN VAŠKIH SKUPNOSTI.

 

Župan Občine Brda je 1.8.2018 razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju občine Brda. Razpis je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin. Redne volitve v svete krajevne in vaških skupnosti bodo v nedeljo, 18. novembra 2018. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 3. september 2018.

Razpis rednih volitev v svete krajevne in vaških skupnosti

 
 
DOLOČITEV KANDIDATOV S PODPISOVANJEM PODPORE


ZA ŽUPANA

Po 106. členu Zakona o lokalnih volitvah je kadar določa oz. predlaga kandidata za župana skupina volivcev, potrebno število podpisov podpore najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana. Vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2.500.
Za župana je v prvem krogu na zadnjih rednih lokalnih volitvah v letu 2014 skupaj glasovalo 3.106 volivcev. Iz zgoraj navedenega izhaja, da kandidata za župana na lokalnih volitvah v Občini Brda v letu 2018 s podpisovanjem podpore določi skupina najmanj 63 volivcev. 
 

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore je bilo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije št. 47/2018.

 

ZA OBČINSKI SVET

Liste kandidatov za člane občinskega sveta, ki se volijo po proporcionalnem načelu, določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Vsaka politična stranka v občini lahko določi po eno listo kandidatov v vsaki volilni enoti. Politična stranka določi listo oziroma liste kandidatov po postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini.

Zakon o lokalnih volitvah  v 68. členu določa, da lahko listo kandidatov v volilni enoti določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Vsaka skupina volivcev lahko določi le eno listo kandidatov.

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 3. 9. 2018, ki je tudi dan razpisa volitev, objavilo število volivcev na območju občine Brda, in sicer je le teh v Volilni enoti 1 2.950, kar pomeni, da je 1 % realno 30 (decimalna števila se zaokrožijo na prvo naslednje celo število) - v Volilni enoti 2 pa 1.854, kar pomeni, da je 1% realno 19 (minimalno je 30).
 

Potrebno število podpisov volivcev za vložitev kandidature za listo kandidatov za člane občinskega sveta je enako za obe volilni enoti, v Volilni enoti 1, 30 in v Volilni enoti 2 pravtako 30.

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpisov podpore (župan)

Ugotovitveni sklep o številu potrebnih podpisov podpore (občinski svet).pdf

 

POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV 2018

 

Občinska volilna komisija poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini in občane, da najkasneje do 13. 9. 2018 na sedež Občinske volilne komisije Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, podajo predloge za imenovanje predsednikov in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov. Obvezno jim priložite zahtevane izjave - obrazec za predlog skupaj s soglasjem za imenovanje je priložen.

Predloge lahko pošljete po navadni pošti, po e-pošti na: info@obcina-brda.si ali oddate osebno v sprejemni pisarni občine.

Poziv za predlaganje članov volilnih odborov

Predlog s soglasjem za imenovanje v volilni odbor

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST ORGANIZATORJEM VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE ŽUPANA IN OBČINSKIH SVETNIKOV ZA LOKALNE VOLITVE 2018, KI BODO 18. NOVEMBRA 2018.

 

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l.RS, št. 41/07, 105/08 – Odl.US, 11/11, 28/11 – Odl.US) Občina Brda objavlja Pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest organizatorjem volilne kampanje za volitve župana in občinskih svetnikov za Lokalne volitve 2018, ki bodo 18. novembra 2018.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest 

 

KANDIDIRANJE

 

ZA ŽUPANA

Kandidata za župana občine določijo politične stranke in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi kandidata po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidata smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidata določi stranka s tajnim glasovanjem.

Če kandidaturo za župana vlaga politična stranka se priložijo naslednji obrazci:

 • Kandidatura za župana
 • Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana
 • Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana
 • Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve
 • Pravila stranke

Če kandidaturo za župana vlaga skupina volivcev se priložijo naslednji obrazci:

 • Kandidatura za župana
 • Soglasje kandidata/tke, da soglaša s kandidaturo za župana
 • Podpora kandidaturi za župana – obrazec, LV-1 (potrebnih najmanj 63 podpisov podpore)

Kandidati za župane so dolžni hkrati z vložitvijo kandidature, sporočiti podatke o organizatorju volilne kampanje občinski volilni komisiji.

 

ZA OBČINSKI SVET

Liste kandidatov za člane občinskega sveta določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti. Politična stranka določi listo kandidatov po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju liste kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet politična stranka se priložijo naslednji obrazci:

 • Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Brda
 • Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta
 • Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov občinskega sveta
 • Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil listo kandidatov – kandidaturo za volitve
 • Pravila stranke

Če vlaga listo kandidatov za občinski svet skupina volivcev se priložijo naslednji obrazci:

 • Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Brda,
 • Soglasje kandidatke/kandidata, da soglaša s kandidaturo za člana občinskega sveta
 • Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve člana občinskega sveta – obrazec, LV-2 (v občini potrebnih 30 podpisov v vsaki volilni enoti)

 

Kandidati za člane občinskih svetov so dolžni hkrati z vložitvijo kandidatur oziroma list kandidatov, sporočiti podatke o organizatorju volilne kampanje občinski volilni komisiji.