Krajevne in vaške skupnosti

Na podlagi 4. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZSL ( Ur. l. RS št. 70/97) TER 9. in 49. člena statuta Občine Brda ( Uradno glasilo, št. 5/95) je občinski svet občine Brda na seji dne 09.11.1998 sprejel Statutarni odlok o organiziranju in delovanju vaških skupnosti ter krajevnih  skupnosti in o določitvi volilnih enot, ki je bil dopolnjen 12.7.2005.

S tem statutarnim odlokom so določene naloge, način financiranja, organiziranosti in druge zadeve, ki urejajo delovanje vaških skupnosti (v nadaljevanje VS ) in krajevnih skupnosti ( v nadaljevanju KS) občine Brda, ter določene volilne enote v občini Brda.

V Občini Brda so v skladu s statutom Občine Brda naslednje krajevne in vaške skupnosti:

 • KS Medana, ki obsega naselja: Medana, Plešivo, Ceglo
 • VS Šmartno, ki obsega naselja: Šmartno, Imenje, Gonjače
 • VS Vrhovlje
 • VS Vedrijan
 • VS Kojsko, ki obsega naselji: Kojsko, Brestje
 • VS Hum, ki obsega naselja: Hum, Podsabotin, Snežatno
 • VS Cerovo, ki obsega naselja: Gornje Cerovo in Dolnje Cerovo
 • VS Dobrovo, ki obsega naselja: Dobrovo,Drnovk, Snežeče,
 • VS Vipolže
 • VS Kozana
 • VS Fojana, ki obsega naselji: Fojana, Barbana
 • VS Višnjevik, ki obsega naselja: Višnjevik, Gradno, Krasno
 • VS Neblo, ki obsega naselja: Neblo, Hruševlje, Hlevnik, Šlovrenc, Kozarno, Brdice pri Neblem, Belo, Nozno, Pristavo, Slavče
 • VS Kožbana, ki obsega naselja: Kožbana,Brdice pri Kožbani, Senik, Slapnik, Vrhovlje pri Kožbani, Golo Brdo, Breg pri Golem Brdu, Brezovk
 • VS Biljana, ki obsega naselji: Biljana, Zali Breg

Krajevni odbor in vaški odbori štejejo 5 in največ 13 članov. Število članov se določi na zboru krajanov. Lista kandidatov ali vaški odbor je odprta. Mandat članov vaškega odbora in krajevnega odbora traja 4 leta.

Sredstva za financiranje KS in VS se razporejajo glede na število prebivalcev v skupnosti in glede na posebne potrebe, značilnosti in naloge KS in VS.

Župan pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti lahko skliče predsednike vaških odborov in krajevnega odbora, da se z njimi posvetuje o javnih zadevah.

Občinski svet lahko po predhodnem soglasju krajevnega odbora in vaškega odbora s sklepom prenese upravljanje določenih zadev iz občinske pristojnosti v upravljanje krajevne ali vaške skupnosti in za to zagotovi potrebna sredstva. Ravno tako lahko predhodno zahteva mnenje organov KS oz. VS, kadar odloča o pomembnejših zadevah, ki prizadevajo interese prebivalcev te skupnosti.

Krajevni odbor ali vaški odbori lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odločitev, ki se nanašajo na KS ali VS. Če predlagatelj ni krajevni ali vaški odbor mora občinski svet pred odločitvijo o zadevi, ki neposredno posega v interese KS ali VS pridobiti mnenje krajevnega ali vaškega odbora. Le če ga ta v roku 30 dni od datuma zaprosila ne poda, lahko občinski svet odloča tudi brez mnenja.

 

Kakšna je razlika med KS in VS?

 

KS je, za razliko od VS, pravna oseba, ki deluje v skladu s svojim statutom in s svojimi drugimi akti. Statut KS mora biti usklajen s Statutom občine Brda in začne veljati, ko da nanj soglasje občinski svet občine Brda. KS ima lastno premoženje, s katerimi razpolaga v skladu z določili lastnega statuta in statuta občina Brda. Kadar nastopa v pravnem prometu s svojimi sredstvi oz. s sredstvi, ki niso del občinskega proračuna, sklepa posle v svojem imenu in na svoj račun.
Nepremičnine, ki so v javni rabi ( javno dobro) in jih upravlja KS, so premoženje občine.

 

Funkcija predsednika KS ali VS

 

Predsednika in podpredsednika krajevnega odbora ali vaškega odbora izvoli krajevni odbor ali vaški odbor izmed sebe z absolutno večino. Funkcija predsednika Krajevnega odbora oz. sveta KS ni združljiva s funkcijo svetnika občinskega sveta občine Brda. Ravno tako ni združljiva funkcija krajevnega odbora oz. vaškega odbora s funkcijo župana, podžupana ali drugimi zaposlenimi v občinski upravi.

 

Naloge VS:

 

 • izdaja mnenje o obratovalnem času prodajaln in drugih obratov na svojem področju;
 • sodeluje pri sprejemanju prostorskih planov in prostorskih izvedbenih aktov in daje mnenje pri sprejemanju teh aktov in k izvedbenim prostorskim dokumentom;
 • daje mnenje v zvezi z uporabo stavbnih zemljišč in rabo ostalega prostora, varstvo naravne in kolturne dediščine;
 • sodeluje pri urejanju in vzdrževanje krajevnih poti in drugih javnih površin;
 • sodeluje pri vzdrževanju, urejanju in gradnji pokopališč:
 • predlaga ukrepe za varstvo okolja v vaški skupnosti;
 • sodeluje in predlaga gradnjo komunalnih objektov in naprav;
 • organizira in vodi javne prireditve( športne, kulturne, ipd.....);
 • sodeluje z vsemi društvi in klubi pri raznih športnih, kulturnih in drugih prireditvah;
 • opravlja druge naloge krajevnega značaja in naloge, ki jih nanjo prenese občina;
 • predlaga občinskemu svetu za razpis referenduma.

 

Organi VS:

 

 • vaški odbor

 

Naloge KS:

 

 • upravlja in razpolaga s svojimi sredstvi in premoženjem;
 • ureja in vzdržuje krajevne poti in druge javne poti;
 • vzdržuje, ureja in gradi pokopališče;
 • sprejema statut KS;
 • sprejema finančni plan in zaključni račun;
 • sprejema program razvoja KS, ki mora biti usklajen s programom razvoja občine,
 • izdaja mnenje o obratovalnem času prodajaln in drugih obratov na svojem področju;
 • sodeluje pri sprejemanju prostorskih planov in prostorskih izvedbenih aktov in daje mnenje pri sprejemanju teh aktov in k izvedbenim prostorskim dokumentom;
 • daje mnenje v zvezi z uporabo stavbnih zemljišč in rabo ostalega prostora, varstvo naravne in kulturne dediščine;
 • predlaga ukrepe za varstvo okolja v KS
 • sodeluje in predlaga gradnjo komunalnih objektov in naprav;
 • organizira in vodi javne prireditve( športne, kulturne, ipd.....);
 • sodeluje z vsemi društvi in klubi pri raznih športnih, kulturnih in drugih prireditvah;
 • opravlja druge naloge krajevnega značaja in naloge, ki jih nanjo prenese občina.

 

Organi KS:

 

 • krajevni odbor
 • nadzorni odbor

 

 

Krajevna skupnost Medana

Vaška skupnost Cerovo

Vaška skupnost Fojana- Barbana

Vaška skupnost Kojsko

Vaška skupnost Kožbana

Vaška skupnost Šmartno

Vaška skupnost Vipolže

Vaška skupnost Vrhovlje

Vaška skupnost Biljana – Zali Breg

Vaška skupnost Dobrovo

Vaška skupnost Hum

Vaška skupnost Kozana

Vaška skupnost Neblo

Vaška skupnost Vedrijan

Vaška skupnost Višnjevik

24. marec

Pon Tor Sre Čet Pet Sob Ned
   102.03.2018
- Predstavitev knjige Izidorja Simčiča
- Primorska poje 2018
2
03.03.2018
- Vesela igra v dveh dejanjih ZAKONSKE NADLOGE
- Vzamem si "dan zase"
3
4
5607.03.2018
- Strokovna delavnica o prepovedanih drogah in drugih substancah
7
08.03.2018
- Dnevi žena na Grediču
8
09.03.2018
- Dnevi žena na Grediču
9
10.03.2018
- Dnevi žena na Grediču
10
11.03.2018
- Ko se v Brdih ptički ženijo
- Dnevi žena na Grediču
11
1213.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
13
14.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
14
15.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
15
16.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
16
17.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
17
18.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
18
19.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
19
20.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
20
21.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
21
22.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
22
23.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
23
24.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
24
25.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
- Žganje keramike v raku tehniki - delavnica
25
26.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
26
27.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
27
28.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
28
29.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
29
30.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
- Velikonočni prazniki na Grediču
30
31.03.2018
- Mednarodno glasbeno tekmovanje Svirel
- Odprtje razstave Italijanski akademski slikar Claudio Pesci
- Velikonočni prazniki na Grediču
31
 
februarapril