27. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (17. 5. 2022)

datum: 10.05.2022

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 17. 5. 2022 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 26. redne seje 
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Odlok o krajevni skupnosti in vaških skupnostih v Občini Brda - prva obravnava
5. Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021 ter Poslovni in finančni načrt za leto 2022
6. Strategija za mlade v Občini Brda
7. Poročilo o izvedenih aktivnostih iz triletnega Akcijskega plana Zelene sheme slovenskega turizma v letih 2020 in 2021
8. Imenovanje Občinske volilne komisije za obdobje 2022 - 2026
9. Priznanja Občine Brda za leto 2022
10. Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini v k.o. Biljana
11. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 26. redne seje
12. Pobude in vprašanja svetnikov
13. Realizacija sklepov 26. redne seje

Ad2_zapisnik 26. redne seje.pdf
Ad4.1_obrazložitev_odlok_VS_KS_prva obravnava.pdf
Ad4.2_odlok_VS_KS_prva obravnava.pdf
Ad5.1_obrazložitev_JSMGG.pdf
Ad5.2_sklep_poročilo_JSMGG.pdf
Ad5.3_Letno_poročilo_JSMGG_2021.pdf
Ad5.4_Poslovni_finančni_načrt_JSMGG_ 2022.pdf
Ad5.5_sklep_NS_JSMGG.pdf
Ad5.6_Sklep NS_JSMGG_imen_revizorja.pdf
Ad6_strategija_za_mlade_Občina_Brda.pdf
Ad7_poročilo_zelena_shema_slovenskega_turizma_2020_2021.pdf
Ad8_obrazložitev_imenovanje_OVK.pdf
Ad10.1_obrazložitev_ureditev_zaznambe_JD_Biljana.pdf
Ad10.2_izpis_ZK_Biljana.pdf
Ad10.3_grafični_prikaz_Biljana.pdf
Ad11_Odgovori na pobude in vprašanja_26_redna_seja.pdf
Ad13_realizacija_sklepov_26_redne_seje.pdf<<nazaj