26. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (19. 4. 2022) - ODPOVEDANA! PRESTAVLJENA NA 3. 5. 2022!

datum: 12.04.2022

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi, 18. člena Statuta Občine Brda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda župan Franc Mužič sklicuje 26. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 19. 4. 2022 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 25. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Zaključni račun Proračuna Občine Brda za leto 2021 - skrajšani postopek
5. Odlok o Rebalansu 1 Proračuna Občine Brda za leto 2022 - skrajšani postopek
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Brda 04
7. Soglasje k Statutu Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
8. Potrditev izbora članov Strokovnega sveta Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
9. Imenovanje predstavnikov Občine Brda v Svet zavoda Javni zavod Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
10. Predlog sklepa o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Brda za leto 2022
11. Predlogi sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov za leto 2021
12. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki preteklega leta Javnega Zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
13. Ukinitev zaznambe javno dobro na parcelah v k.o. Šmartno
14. Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli v k.o. Medana
15. Sklep o spremembi terminskega plana dela Občinskega sveta Občine Brda za leto 2022
16. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 25. redne seje
17. Pobude in vprašanja svetnikov
18. Realizacija sklepov 25. redne seje

Ad2_zapisnik 25. redne seje.pdf
Ad4.1_ZR Proračuna Občine Brda za 2021 in sklep.pdf
Ad4.2_splošni.del_ZR_2021.pdf
Ad4.3_posebni.del_ZR_2021.pdf
Ad4.4_NRP_ZR_2021.pdf
Ad4.5_Obrazložitev_Zaključni račun za leto 2021.pdf
Ad4.6_Realizacija letnega nacrta ZR_2021.pdf
Ad4.7_Programska klasifikacija izdatkov_ZR_2021.pdf
Ad4.8_Funkcionalna klasifikacija izdatkov_ZR_2021.pdf
Ad5.1_odlok_rebalans_1_2022.pdf
Ad5.2_sklep-Odlok.Reb1_2022.pdf
Ad5.3_Splošni.del_Reb1_2022.pdf
Ad5.4_Posebni.del_Reb1_2022.pdf
Ad5.5_NRP_Reb1_2022.pdf
Ad5.6_Obrazložitev_Reb1_22.pdf
Ad5.7_Programska klasifikacija izdatkov_ Reb1_2022.pdf
Ad5.8_Funkcionalna klasifikacija izdatkov_ Reb1_2022.pdf
Ad5.9_načrt_ravnanja_reb_1_2022.pdf
Ad5.10_Prihodki.Specifikacija.Reb1_2022.pdf
Ad5.11_KSMedana.Reb.I.2022.pdf
Ad6.1_obrazlozitev_SD4OPN.pdf
Ad6.2_Odlok_SD_04_OPN_predlog.pdf
Ad7.1_obrazložitev_soglasje_statut_ZTKMŠBrda.pdf
Ad7.2_soglasje_svet_zavoda_statut_ZTKMŠ.pdf
Ad7.3_statut_ZTKMŠ_2022.pdf
Ad7.4_statut_ZTKMŠ_2022_priloga.pdf
Ad8_potrditev_strokovnega_sveta_ZTKMŠ Brda.pdf
Ad9_obrazložitev_imenov_svet_zavoda_ZTKMŠ.pdf
Ad8_9_zapisnik_13.redne seje_KMVVI.pdf
Ad10.1_obrazložitev_cena_pomoč_na_domu_2022.pdf
Ad10.2_predlo_cene_pomoč_na_domu_2022.pdf
Ad10.3_zabeležka_kom_soc_vpr_pomoč na domu.pdf
Ad11.1_obrazložitev_soglasje_RDU.pdf
Ad11.2_dopis_OSAG.pdf
Ad11.3_dopis_GENG.pdf
Ad11.4_dopis_GŠ.pdf
Ad11.5_dopis_JSMGG.pdf
Ad12.1_obrazložitev_presežek_GKFBNG.pdf
Ad12.2_dopis_GKFBNG.pdf
Ad13.1_obrazložitev_ukinitev_JD_k.o. Šmartno.pdf
Ad13.2_skica_JD_k.o. Šmartno.pdf
Ad14.1_obrazložitev_ukinitev_JD_k.o. Medana.pdf
Ad14.2_skica_JD_k.o. Medana.pdf
Ad15_obrazložitev_terminski_plan_OS_sprememba.pdf
Ad16_Odgovori na pobude in vprašanja_25_redna_seja.pdf
Ad18_realizacija_sklepov_25_redne_seje.pdf

 <<nazaj