25. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (15.3.2022)

datum: 08.03.2022

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 15. 3. 2022 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 24. redne seje
3. Poročilo o varnostni problematiki v občini Brda za leto 2021
4. Letno poročilo o delu Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda za leto 2021
5. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - skrajšani postopek 
7. Pravilnik o pokopu na način z raztrosom pepela - druga obravnava
8. Sklep o določitvi cene grobnine za enojni grob
9. Poslovno poročilo ZTKMŠ Brda za leto 2021
10. Predlog sklepov o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov
11. Letni program športa v Občini Brda za leto 2022
12. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 24. redne seje
13. Pobude in vprašanja svetnikov
14. Realizacija sklepov 24. redne seje

Ad2_zapisnik 24. redne seje.pdf
Ad3_poročilo_varnostna_problematika_Brda.pdf
Ad4_poročilo_medobčinska_uprava_2021.pdf
Ad5.1_obrazložitev_LEK.pdf
Ad5.2_letno_poročilo_LEK.pdf
Ad6.1_obrazložitev_odlok_spremembe_Kozara.pdf
Ad6.2_odlok_spremembe_Kozara_predlog.pdf
Ad6.3_Odlok OŠ Kozara-neuradno prečiščeno besedilo.pdf
Ad7.1_obrazložitev_pravilnik_raztros_pepela_druga_obravnava.pdf
Ad7.2_pravilnik_raztros_pepela_druga_obravnava.pdf
Ad8.1_obrazložitev_določitev_cene_enojni grob.pdf
Ad8.2_sklep_določitev_cene_enojni_grob.pdf
Ad8.3_predlog_cene_Komunala.pdf
Ad9_Poslovno poročilo 2021_ZTKMŠ.pdf
Ad10.1_Redna delovna uspešnost direktorjev_2022.pdf
Ad10.2_dopis_LUNG.pdf
Ad10.3_dopis_GKFB.pdf
Ad10.4_dopis ZTKMS.pdf
Ad11.1_obrazložitev_LPŠ_2022.pdf
Ad11.2_Letni program športa za leto 2022.pdf
Ad12_Odgovori na pobude in vprašanja_24_redna_seja.pdf
Ad14_realizacija_sklepov_24_redne_seje.pdf<<nazaj