24. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (15. 2. 2022)

datum: 09.02.2022

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 24. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 15. 2. 2022 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 23. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Ureditev parkirišča v naselju Šmartno
5. Pravilnik o pokopu na način z razstrosom pepela - prva obravnava
6. Sklep o določitvi razmerja grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob
7. Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za območje "Gonjače nad krožiščem" (GON-09)
8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju socialne pomoči v Občini Brda - prva obravnava
9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika Občine Brda o sofinanciranju programov mladih - prva obravnava
10. Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini v k.o. Šmartno 
11. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 23. redne seje
12. Pobude in vprašanja svetnikov
13. Realizacija sklepov 23. redne seje

Ad2_zapisnik 23. redne seje.pdf
Ad4.1_obrazložitev_parkirišče_šmartno.pdf
Ad4.2_tehnično šmartno parkirišče.pdf
Ad4.3_Smartno_parkirišče_IDZ_situacija_2-2.GRADBENA.pdf
Ad5.1_obrazložitev_pravilnik_pokop_raztros_pepela.pdf
Ad5.2_pravilnik_pokop_raztros_pepela.pdf
Ad6.1_obrazložitev_določitev_grobnine.pdf
Ad6.2_sklep_določitev_grobnine.pdf
Ad7.1_obrazlozitev_OPPN_GON09.pdf
Ad7.2_sklep_opredelitev_javna_razgrnitev_GON09.pdf
Ad7.3_OPPN_GON_09_stališča.pdf
Ad8.1_obrazložitev_pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči.pdf
Ad8.2_sklep_pravilnik_sprememba_sociala.pdf
Ad8.3_pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči_predlog.pdf
Ad9.1_obrazlozitev_pravilnik_mladina.pdf
Ad9.2_sklep_pravilnik_sprememba_mladina.pdf
Ad9.3_pravilnik_sofinanciranje_programov_mladih_sprememba.pdf
Ad10.1_obrazložitev_ureditev_javno_dobro_k.o.Šmartno.pdf
Ad10.2_skica_k.o.Šmartno.pdf
Ad11_Odgovori na pobude in vprašanja_23_redna_seja.pdf
Ad13_realizacija_sklepov_23_redne_seje.pdf<<nazaj