22. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (16. 11. 2021)

datum: 05.11.2021

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 16. 11. 2021 ob 18. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 21. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Program izvajanja gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Brda za obdobje 2022 - 2023
5. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Brda - prva obravnava
6. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2022 in predlogu Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2023 - prva obravnava
7. Pogodba o skupni uporabi zbirnega centra CERO Nova Gorica in povrnitvi stroškov izvajanja obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja - ponovno odločanje o sklenitvi
8. Predstavitev delovanja Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
9. Predlog sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
10. Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini v k.o. Biljana
11. Ukinitev zaznambe javno dobro na parceli v k.o. Biljana
12. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 21. redne seje
13. Pobude in vprašanja svetnikov
14. Realizacija sklepov 21. redne seje

Ad2_zapisnik 21. redne seje.pdf
Ad4_Program izvajanja GJS_JR Brda_2022-2023.pdf
Ad4.2_sklep_GJS_JR_plan_2022_2023.pdf
Ad5.1_Obrazložitev_odlok_komunalni_prispevek.pdf
Ad5.2_sklep_odlok_komunalni_prispevek.pdf
Ad5.3_odlok_komunalni_prispevek.pdf
Ad5.4_Zapisnik 13. redne seje SPK.pdf
Ad5.5_potrditev_zapisnika 13. redne seje SPK.pdf
Ad6.1.1_ODLOK_OP_2022.pdf
Ad6.1.2_sklep_Odlok_OP_2022.pdf
Ad6.1.3_Obrazložitev_OP_2022.pdf
Ad6.1.4_splošni_del_OP_2022.pdf
Ad6.1.5_posebni_del_OP_2022.pdf
Ad6.1.6_NRP_OP_2022.pdf
Ad6.1.7_Prihodki_Specifikacija_OP_2022_2023.pdf
Ad6.1.8_Programska_klasifikacija_izdatkov_OP_2022.pdf
Ad6.1.9_Funkcionalna_klasifikacija_izdatkov_OP_2022.pdf
Ad6.1.10_načrt_ravnanja_predlog_ 2022.pdf
Ad6.1.11_KSMedana_FN_OP_20222023.pdf
Ad6.2.1_ODLOK_OP_2023.pdf
Ad6.2.2_sklep_Odlok_OP_2023.pdf
Ad6.2.3_Obrazložitev_OP_2023.pdf
Ad6.2.4_splošni_del_OP_2023.pdf
Ad6.2.5_posebni_del_OP_2023.pdf
Ad6.2.6_NRP_OP_2023.pdf
Ad6.2.7_Prihodki.Specifikacija.OP.20222023.pdf
Ad6.2.8_Programska_klasifikacija_izdatkov_OP_2023.pdf
Ad6.2.9_Funkcionalna_klasifikacija_izdatkov_OP_2023.pdf
Ad6.2.10_načrt_ravnanja_predlog_ 2023.pdf
Ad6.2.11_KSMedana_FN_OP_20222023.pdf
Ad6.2.12_kadrovski_načrt_2022_2023_predlog.pdf
Ad7.1_obrazložitev_zbirni_center_CERO_sprememba_pogodbe.pdf
Ad7.2_medobčinska_pogodba_CERO.pdf
Ad8_Poslovno_poročilo_ZTKMŠ_Brda_2020.pdf
Ad9.1_obrazložitev_redna_delovna_uspešnost_ZTKMŠ_Brda.pdf
Ad9.2_vloga RDU ZTKMŠBrda.pdf
Ad10.1_obrazložitev_JD_k.o.Biljana.pdf
Ad10.2_skica_k.o.Biljana.pdf
Ad11.1_obrazložitev_javno_dobro_k.o.Biljana_2.pdf
Ad11.2_skica_javno_dobro_k.o.Biljana_2.pdf
Ad12_Odgovori na pobude in vprašanja_21_redna_seja.pdf
Ad14_realizacija_sklepov_21_redne_seje.pdf<<nazaj