3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Brda

datum: 06.07.2021

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 3. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo potekala v času od TORKA, 6. 7. 2021 od 15. ure do PETKA, 9. 7. 2021 do 12. ure.

Dnevni red:

1. Soglasje k spremembi in dopolnitvi Statuta Javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
2. Popravni sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo
3. Popravni sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja odpadnih voda

Ad1.1_obrazložitev_soglasje_sprememb_statuta_ZTKMŠ_Brda_namestitve.pdf
Ad1.2_sklep_svet_zavoda_ZTKMŠ.pdf
Ad2.1_obrazložitev_popravek_sklepa_oskrba_pitna_voda.pdf
Ad3.1_obrazložitev_popravek_sklepa_odpadna_voda.pdf<<nazaj