19. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (1. 6. 2021)

datum: 25.05.2021

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 1. 6. 2021 ob 17. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 18. redne seje
3. Potrditev zapisnika 2. izredne seje
4. Obravnava in sprejem dnevnega reda
5. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih
6. Spremembe in dopolnitve OPN Občine Brda 04 - Stališča do pripomb z javne razgrnitve
7. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo
8. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda
9. Odlok o rebalansu Proračuna Občine Brda za leto 2021 - skrajšani postopek
10. Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Brda - prva obravnava
11. Sofinanciranje začasnih spremljevalcev učencem s posebnimi potrebami za šolsko leto 2021/2022
12. Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2021/2022
13. Ureditev zaznambe javnega dobra na nepremičnini v k.o. Biljana
14. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 18. redne seje
15. Pobude in vprašanja svetnikov
16. Realizacija sklepov 18. redne seje 

Ad2_zapisnik 18. redne seje.pdf
Ad3_zapisnik 2. izredne seje.pdf
Ad5.1_obrazložitev_LEK.pdf
Ad5.2_Letno_poročilo_LEK.pdf
Ad6.1_obrazlozitev_SDOPN04_Občina_Brda.pdf
Ad6.2_stališča_do_pripomb_SD04OPNBrda.pdf
Ad7.1_obrazložitev_oskrba s pitno vodo.pdf
Ad7.2_elaborat_oskrba_pitna_voda_ Brda.pdf
Ad8.1_obrazložitev_odvajanje odpadnih voda.pdf
Ad8.2_elaborat_odvajanje_čiščenje_odpadnih _voda_BRDA.pdf
Ad9.1_Odlok.Rebalans.I.2021.pdf
Ad9.2_sklep_odlok_Reb1_2021.pdf
Ad9.3_splošni.del_Reb.1_2021.pdf
Ad9.4_posebni.del_Reb.1_2021.pdf
Ad9.5_NRP_Reb1_2021.pdf
Ad9.6_Obrazložitev.Reb1_2021.pdf
Ad9.7_Programska.klasifikacija.izdatkov_Reb1_2021.pdf
Ad9.8_Funkcionalna.klasifikacija.izdatkov_Reb1_2021.pdf
Ad9.9_načrt_ravnanja_stvarnim_premoženjem_reb1_2021.pdf
Ad9.10_KSMedana.Reb1_2021.pdf
Ad9.11_Prihodki.Specifikacija.Reb1_2021.pdf
Ad10.1_Obrazložitev_odlok_razvoj_podjetništvo.pdf
Ad10.2_odlok_razvoj_podjetništva.pdf
Ad10.3_Zapisnik 12. redne seje SPK.pdf
Ad11_obrazložitev_ sofinanciranje_ začasnih_spremljevalcev_2021_2022.pdf
Ad12_obrazložitev_subvencija_dijaških_vozovnic_2021_22.pdf
Ad13.1_obrazložitev_ureditev_zaznambe_JD_Biljana.pdf
Ad13.2_skica_k.o.Biljana.pdf
Ad14_Odgovori na pobude in vprašanja_18_redna_seja.pdf
Ad16_realizacija_sklepov_18_redne_seje.pdf<<nazaj