2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Brda

datum: 10.11.2020

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo potekala v času od TORKA, 10. 11. 2020 od 12. ure do TORKA, 17. 11. 2020 do 12. ure.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje
2. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Brda - druga obravnava
3. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka
4. Soglasje k imenovanju direktorice Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
5. Predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
6. Imenovanje predstavnika Občine Brda v Svet zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
7. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 14. redne seje
8. Realizacija sklepov 14. redne seje 

Ad1.1_zapisnik 14. redne seje.pdf
Ad2.1_obrazložitev_odlok_koncesija_zbiranje_odpadkov.pdf
Ad2.2_odlok_koncesija_zbiranje_odpadkov.pdf
Ad3.1_obrazložitev_presežek_Goriška_Knjižnica.pdf
Ad4.1_obrazložitev_soglasje_imenov_dir_.JSMGG.pdf
Ad5.1_obrazložitev-imenovanje sodnikov porotnikov.pdf
Ad6.1_obrazložitev-imenovanje.ZD.Zobozdravstvo.pdf
ZAPISNIK 9.redne seje KMVVI.pdf
Ad7_Odgovori na pobude in vprašanja_14_redna_seja.pdf
Ad8_realizacija_sklepov_14_redne_seje.pdf<<nazaj