9. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (17. 12. 2019)

datum: 06.12.2019

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin št. 26/2017, 16/2018) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (ur. gl. 4/2006, 6/2018) župan Franc Mužič sklicuje 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 17. 12. 2019 ob 16. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2020 in predlogu Odloka o Proračunu Občine Brda za leto 2021 - druga obravnava
5. Pooblastilo županu za sprejemanje načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo za proračunski leti 2020 in 2021
6. Pooblastilo županu za potrditev investicijske dokumentacije za proračunski leti 2020 in 2021
7. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo - druga obravnava
8. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brda - skrajšani postopek
9. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Brda - skrajšani postopek
10. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Brda - skrajšani postopek
11. Terminski plan dela Občinskega sveta Občine Brda za leto 2020
12. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 8. redne seje
13. Pobude in vprašanja svetnikov
14. Realizacija sklepov 8. redne seje

Ad2_zapisnik 8. redne seje.doc.pdf
Ad4.1_Proračun_2020_predlog.pdf
Ad4.2_sklep_Odlok.Proračun.2020.pdf
Ad4.3_Splošni.del.Predlog.Proračuna.2020.pdf
Ad4.4_Posebni.del.Predlog.Proračuna.2020.pdfŽ
Ad4.5_NRP.Predlog.Proračuna.2020.pdf
Ad4.6_Obrazložitev.Predlog.Proračuna.2020.pdf
Ad4.7_načrt_ravnanja_s_stvarnim_premoženjem_2020.pdf
Ad4.8_Programska.klasifikacija.izdatkov.PP.2020.pdf
Ad4.9_Funkcionalna.klasifikacija.izdatkov.PP.2020.pdf
Ad4.10_Prihodki.Specifikacija.PP_20202021.pdf
Ad4.11_KSMedana.FN.20202021.pdf
Ad4.12_odlok_Proračun_2021predlog.pdf
Ad4.13_sklep_Odlok.Proračun.2021.pdf
Ad4.14_Splošni.del.Predlog.Proračuna.2021.pdf
Ad4.15_Posebni.del.Predlog.Proračuna.2021.pdf
Ad4.16_NRP.Predlog.Proračuna.2021.pdf
Ad4.17_Obrazložitev.Predloga.Proračuna.2021.pdf
Ad4.18_Programska.klasifikacija.izdatkov.PP.2021.pdf
Ad4.19_Funkcionalna.klasifikacija.izdatkov.PP.2021.pdf
Ad4.20_načrt_ravnanja_s_stvarnim_premoženjem_2021.pdf
Ad4.21_kadrovski_nacrt_2020_ 2021_predlog.pdf
Ad5.1_obrazložitev_pooblastilo župan za sprejemanje načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo_2020_2021.doc.pdf
Ad5.2_sklep-pooblastilo županu-načrt ravnanja_2020_2021.doc.pdf
Ad6.1_obrazložitev_pooblastilo DIIP_2020.pdf
Ad6.2_sklep-pooblastilo DIIP_2020.pdf
Ad7.1_obrazložitev_odlok_OŠ_Alojza_Gradnika_Dobrovo.pdf
Ad7.2_Odlok o ustanovitvi OŠ Alojza Gradnika Dobrovo.pdf
Ad8.1_obrazložitev_Odlok o spremembi Odloka o GJS.pdf
Ad8.2_Odlok o spremembi Odloka o GJS.pdf
Ad9.1_obrazložitev_Odlok o režijskem obratu.pdf
Ad9.2_Odlok o ustanovitvi režisjkega obrata Občine Brda.pdf
Ad10.1_obrazložitev_Odlok o organizaciji in delovnem področju OU.pdf
Ad10.2_Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Brda.pdf
Ad11_terminski_plan_dela_OS_2020.pdf
Ad12_Odgovori na pobude in vprašanja_8_redna_seja.pdf
Ad14_realizacija_sklepov_8_redne_seje.pdf
 <<nazaj