32. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (22. 5. 2018)

datum: 15.05.2018

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07 RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10), Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin 26/2017) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (ur. gl. 4/2006) župan Franc Mužič sklicuje 32. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 22. 5. 2018 ob 18. uri na Občini Brda.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 31. redne seje
3. Potrditev zapisnika 2. izredne seje
4. Obravnava in sprejem dnevnega reda
5. Poročilo o delu Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda v Občini Brda za leto 2017
6. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Brda 03
7. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Brda - skrajšani postopek
8. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o rabi javnih površin v občini Brda - druga obravnava
9. Sprememba pregledne situacije v Odloku o rabi javnih površin v vaškem jedru Šmartno
10. Elaborat o oblikovanju cen gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2018
11. Ureditev poslovne cone na Dobrovem
12. Obravnava in sklepanje o Odloku o rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2018 - skrajšani postopek
13. Obravnava in sklepanje o Odloku o ustanovitvi Javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica - prva obravnava
14. Priznanja Občine Brda za leto 2018
15. Imenovanje predstavnikov Občine Brda v Svet zavoda Javni zavod Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda
16. Imenovanje Občinske volilne komisije za obdobje 2018 - 2022
17. Razširitev Odbora za postavitev spominskih plošč tigrovcem iz Brd
18. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 31. redne seje
19. Pobude n vprašanja svetnikov
20. Realizacija sklepov

Ad2_zapisnik 31. redne seje.pdf
Ad3_zapisnik 2. izredne seje.pdf
Ad5_Letno poročilo-medobčinska uprava.pdf
Ad6.1_obrazložitev_OPN03.pdf
Ad6.2_odlok_OPN_03.pdf
Ad7.1_obrazložitev_turistična_taksa.pdf
Ad7.2_odlok_turistična_taksa.pdf
Ad8.1_obrazložitev_odlok_javne površine_druga_obravnava.pdf
Ad8.2_odlok_raba_ javnih_površin_Občina_Brda.pdf
Ad8.3_Cenik za tržne površine in storitve_2018.pdf
Ad8.4_skica_stojnice_Dobrovo.pdf
Ad8.5_skica_stojnice_gonjace.pdf
Ad8.6_skica_Dobrovo.pdf
Ad9.1_obrazložitev_sprememba_situacije_Šmartno.pdf
Ad9.2_situacija_šmartno_sprememba.pdf
Ad10.1_obrazložitev_elaborat_komunala.pdf
Ad10.2_Elaborat-RZO-2018.pdf
Ad11_Ureditev poslovne cone na Dobrovem.pdf
Ad12.1_odlok.Rebalans.I.2018.pdf
Ad12.2_sklep-odlok.rebalans.I.2018.pdf
Ad12.3_splošni.del.Reb.I.2018.pdf
Ad12.4_posebni.del.Reb.I.2018.pdf
Ad12.5_Obrazložitev.Rebalans.I.2018.pdf
Ad12.6_NRP_Reb.1.2018.pdf
Ad12.7_načrt_ravnanja_Rebalans.I.2018.pdf
Ad12.8_Kadrovski nacrt_Rebalans_I.pdf
Ad12.9_KSMedana.FN.Reb.I.2018.pdf
Ad12.10_Prihodki.Specifikacija.Reb.1.2018.pdf
Ad12.11_Programska.klasifikacija.Reb.I.2018.pdf
Ad12.12_Funkcionalna.klasifikacija.Reb.I.2018.pdf
Ad13.1_obrazložitev_Goriška_lekarna.pdf
Ad13.2_odlok.ustanovitve.Lekarne-1.branje.pdf
Ad15_obrazložitev.imenov.svet.zavoda.Brda.pdf
Ad16_obrazložitev.imenovanje.OVK.pdf
Ad15_Ad16_Zapisnik 19.seje KMVVI_08052018.pdf
Ad17_obrazložitev_odbor_TIGR.pdf
Ad18.1_Odgovori na pobude in vprašanja_31_redna_seja.pdf
Ad18.2_Priloga1_odgovori_Neblo_situacija_VAR1.pdf
Ad20_realizacija sklepov 31 redne seje.pdf

 

 <<nazaj