28. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (12. 12. 2017)

datum: 01.12.2017

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07, 76/08, 79/09, 51/10), Statuta Občine Brda (Ur. gl. slovenskih občin) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006), župan Občine Brda sklicuje 28. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, dne 12. 12. 2017 ob 16. uri v Vili Vipolže.

Dnevni red:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev zapisnika 27. redne seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Predstavitev in potrditev spremembe Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Brda
5. Izvedba prenove javne razsvetljave v občini Brda
6. Predlog sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta "Javna razsvetljava Občina Brda" in predlog sklepa o sklenitvi Dodatka h Koncesijski pogodbi za opravljanje gospodarske javne službe, dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Brda št. 4303-03/2013-13
7. Sklepanje o določitvi nove višine prispevka za novorojenčke v Občini Brda
8. Obravnava in sklepanje o predlogu Odloka o proračunu Občine Brda za leto 2018 - druga obravnava
9. Pooblastilo županu za sprejemanje načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo za proračunsko leto 2018
10. Pooblastilo županu za potrditev investicijske dokumentacije za proračunsko leto 2018
11. Terminski plan Občinskega sveta Občine Brda za leto 2018
12. Odgovor na svetniško vprašanje Edbina Erzetiča o poteku najemne pogodbe Vinoteke Brda in možnostih pridobitve nadomestnih prostorov
13. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 27. redne seje
14. Pobude in vprašanja svetnikov
15. Realizacija sklepov 27. redne seje
16. Predstavitev idejnega projekta Terme Spa Brda

Ad2_zapisnik 27. redne seje.pdf
Ad4.1_Obrazložitev spremembe načrta razvoja ošo v Občini Brda.pdf
Ad4.2_Načrt GOŠO Občina Brda KONČNI 08.11.2017.pdf
Ad4.3_sklep_načrt_Gošo.pdf
Ad5_predstavitev_Izvedba ukrepa prenove dela JR v Občini Brda.pdf
Ad6.1_obrazložitev_DIIP_podal_koncesijke_pogodbe.pdf
Ad6.2_sklep_DIIP_podal_konc_pogodbe.pdf
Ad6.3_DIIP JR Občina Brda.pdf
Ad7_obrazložitev_prispevek_novorojenčki.pdf
Ad8.1_odlok_Predlog.Proračuna_2018.pdf
Ad8.2_splošni.del.Predlog.Proračuna.2018.pdf
Ad8.3_posebni.del.Predlog.Proračuna.2018.pdf
Ad8.4_NRP_Predlog.Osnutek.Proračuna.2018.pdf
Ad8.5_Obrazložitev.Predlog.Proračuna.2018.pdf
Ad8.6_sklep-Predlog.Odloka.Proračun.2018.pdf
Ad8.7_Programska.klasif.izdatkov.PP.2018.pdf
Ad8.8_Funkcionalna.klasif.izdatkov.PP.2018.pdf
Ad8.9_načrt ravnanja s stvarnim premoženjem_proračun 2018_predlog.pdf
Ad8.10_KSMedana.FN.2018.pdf
Ad8.11_Prihodki.Specifikacija.Proračun.2018.pdf
Ad8.12_Kadrovski nacrt 2018 2019.pdf
Ad9.1_obrazložitev-pooblastilo župan za sprejemanje načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo_2018.pdf
Ad9.2_sklep-pooblastilo županu-načrt ravnanja_2018.pdf
Ad10.1_obrazložitev_pooblastilo DIIP_2018.pdf
Ad10.2_sklep-pooblastilo DIIP_2018.pdf
Ad11_obrazložitev_terminski_plan_OS_2018.pdf
Ad12_Odgovor na svetniško vprašanje Edbina Erzetiča_Vinoteka Brda.pdf
Ad13_Odgovori na pobude in vprašanja_27_redna_seja.pdf
Ad15_realizacija sklepov 27 redne seje.pdf

 <<nazaj