16. redna seja Občinskega sveta Občine Brda (24.5.2016)

datum: 17.05.2016

kategorija: Seje občinskega sveta

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS 94/07), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006) župan Občine Brda sklicuje 16. redno sejo Občinskega sveta Občine Brda, ki bo v TOREK, 24. 5. 2016 ob 18. uri v sejni dvorani Občine Brda.

Dnevni red:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 15. redne seje
 3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
 4. Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2015 ter Poslovni in finančni načrt za leto 2016
 5. Obravnava in sklepanje o Odloku o prometni ureditvi in signalizaciji v vaškem jedru Šmartno - druga obravnava
 6. Obravnava in sklepanje o Odloku o rabi javnih površin v vaškem jedru Šmartno - druga obravnava
 7. Obravnava in sklepanje o Odloku o rebalansu proračuna Občine Brda za leto 2016 - skrajšani postopek
 8. Soglasje k spremembam Statuta Zdravstvenega doma - Osnovno varstvo Nova Gorica
 9. Soglasje k spremembam Statuta Zdravstvenega doma - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
 10. Priznanja Občine Brda za leto 2016
 11. Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 15. redne seje
 12. Pobude in vprašanja svetnikov
 13. Realizacija sklepov 15. redne seje

 

Priloge:


 <<nazaj